Elektrobransje uten kvalifikasjonskrav

Hvor bekymringsfullt er det?

Elektrobransje uten kvalifikasjonskrav

Installasjon i bygg og anlegg
Elektriske installasjoner i bygg og anlegg utføres av el-entreprenører som er ansvarlig for å dokumentere installasjonens samsvar med relevante deler av normserien NEK 400. Virksomhetenes kvalifikasjonskrav er regulert i forskrift som krever at el-entreprenører skal registreres i DSBs elvirksomhetsregister og en elektroutdannet faglig ansvarlig skal ha bestått særskilt installasjonsprøve.

Utførelse av arbeid knyttet til en elektrisk installasjon eller elektrisk utstyr krever fagbrev som elektriker Gr. L. Dette sikrer seriøsiteten i installasjonsbransjen og bidrar til høy elsikkerhet.

Installasjonbyggoganlegg

Tavleanleggene
En viktig del av et elektrisk anlegg bygges inn sikringsskap, styreskap, fordelingstavler eller store hovedtavler for energidistribusjon, beskyttelse og kontroll av en elektrisk installasjon.

Tavleanleggene utføres av profesjonelle tavleprodusenter som er ansvarlig for at tavlene utføres i samsvar med relevante deler av normserien NEK 439, avhengig av bruksområde og betjeningskategori. Tavleprodusentene utgjør en egen bransje og er viktige underleverandører av vitale deler av den ferdige elektriske installasjonen. Tavlene styrer, regulerer og beskytter det elektriske anlegget og utgjør derfor både hjertet og hjernen i installasjonen.

Elektrotavler konstrueres og skreddersys for den aktuelle installasjonen og nettforholdene. For konstruksjon og utførelse kreves derfor spesialisert elektrofaglig kompetanse og tavlevirksomheter er i stor grad ledet av elektrofaglig personell og baserer seg hovedsakelig på tavlemontører med fagbrev.

Tavleanleggene

Manglende kvalifikasjonskrav
Til tross for tavleprodusentenes spesialiserte kompetansebehov og økende kompleksitet i tavlene opprettholder DSB at produksjon av tavler ikke er omfattet av kvalifikasjonsforskriften (fek). I Norge har tavlemontøryrket i en årrekke vært alternativt elektrofag i skoleverket. Som for elektrikere foreligger det en omfattende læreplan for praktisk og teoretisk opplæring under to års læretid bedrift, men for å utøve yrket hos en profesjonell tavlevirksomhet er fagbrevet altså ikke påkrevet. Kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig hos tavleprodusentene er heller ikke definert fra myndighetenes side og virksomhetene er ikke underlagt noen registreringsordning, hverken obligatorisk eller frivillig.

Det kan være rimelig å vurdere en viss forskjell på kvalifikasjonskravene for arbeid knyttet til elektriske anlegg og for konstruksjon og montasje av elektrotavler som en viktig del av dem, men når tavleproduksjon er helt utelatt fra kvalifikasjonsforskriften, kan det bare oppfattes som ulogisk og urimelig.

Begrunnelsen for utelatelsen fra kvalifikasjonsforskriften (fek)
Hva er så årsaken til at tavleproduksjon ikke omfattes av kvalifikasjonskrav? DSB og Justis- og beredskapsdepartementet forklarer at i EU-direktivene kategoriseres elektrotavler som «elektrisk utstyr». Dette betyr at i produksjonsfasen er tavler å betrakte som utstyr på linje med forbrukerutstyr som for eksempel elektriske ovner, varmepumper, varmtvannsberedere oa. Generelt reguleres ikke produksjon av elektrisk utstyr med forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav og det er tilstrekkelig at utstyr utføres og dokumenters i samsvar med relevante produktnormer. For tavleprodusenter kreves det kun at tavlene utføres, dokumenteres og er verifiserbare i samsvar med NEK 439, at det utstedes en samsvarserklæring og påføres et CE-merke i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr.

Fra utstyr til en del av installasjonen
Når tavlene blir installert og satt i drift er de imidlertid ikke lenger elektrisk utstyr på linje med forbrukerapparater, men betraktes videre som en del av installasjonen. Videre arbeider i tavlene er derfor underlagt kvalifikasjonsforskriften. Det vil si at en registrert installatør må være faglig ansvarlig for arbeider som endringer, utvidelser, ombygging og reparasjon, og for utførelse av arbeidet kreves fagbrev.

Tavlebransjensbekymring

Tavlebransjens bekymring
Tavlebransjen er sitt ansvar bevisst og kan i stor grad dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. Men hvordan skal omverdenen ha faglig tillit til en bransje uten kvalifikasjonskrav og som ikke kan følges opp av myndighetene gjennom en registreringsordning?

Når man ser hvilke fokus myndighetene har på kontroll og forebygging av arbeidskriminalitet og registreringer av virksomheter innenfor mange felt, er det til dels uforståelig at tavlebransjen som viktig underleverandør av viktige vitale deler av de elektriske anleggene, unnslipper kvalitetssikring fra myndighetenes side begrunnet av en ulogisk definisjon i EU-direktivene.

Tar virkelig EU-direktivene fra oss muligheten til stille formelle krav til en elektrobransje som har et så omfattende ansvar for viktige deler av elektriske anlegg?
Tavlebransjen bør beskyttes mot useriøse etableringer og arbeidskriminalitet ved registreringsordninger og forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav. Det er nødvendig for elsikkerhetsarbeidet, for attraktiviteten til et økende elektrofag i utvikling og for at bygg- og anleggseiere, el-entreprenører og industribedrifter skal ha nødvendig faglig tillit til en viktig samarbeidende elektrobransje.

Tavlebransjens kunder og samarbeidende organisasjoner oppfordres til å støtte opp om den ansvarsbevissthet som bransjen utviser og ytre sin enighet om formalisering av kvalifikasjonskrav i det offentlige rom.

07.03.2018
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, TAVLEFORENINGEN

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker