Eliaden – 3 viktige dager for elektro-Norge

Men hva betyr den for Tavleforeningen?

Eliaden – 3 viktige dager for elektro-Norge

Eliaden2018


Eliaden er den naturlige samlende arenaen for elektro- og atomatiseringsbransjene i Norge. Teknologiutviklingen viser at fagområdene innen el-installasjon, automatisering og maskinbygging i økende grad hører mer og mer sammen, og Eliaden blir den viktige fellesarenaen for profilering av teknologier, trender, produkter, gode løsninger og regelverk i tillegg til en mønstring av de respektive elektrofagområdene. 

PÅ dette grunnlag deltok også Tavleforeningen på Eliaden. Tavlefaget utgjør en spesialisering innen elektro- og automatiseringsfagene og tavlebransjen er leverandør av viktige deler av elektriske anlegg innen bygg, industri og maskinbygging.

Hva ville så Tavleforeningen med sin deltakelse?

  • Vi ville treffe skoleelevene for å informere om tavlemontørfaget og arbeids-/utviklingsmulighetene i tavlebransjen.
  • Vi ville treffe skolelærerne for å informere om foreningens bistand for informasjon og opplæring for dedikert undervisning i den videregående skolen.
  • Vi ville treffe konsulentene for å informere om viktigheten av gode beskrivelser av tavleanleggene og tiltakene for økt drifts- og personsikkerhet.
  • Vi ville treffe installatørene for å skape faglig tillit til tavlebransjen som spesialisert underleverandør og samarbeidspartner i prosjektene og bidragsyter til øking av deres bestillerkompetanse.
  • Vi ville treffe automasjonsbransjen og maskinbyggerne for å sette fokus på den spesialiserte kunnskapen som skal til og hvilke krav som gjelder også for automasjons- og maskintavler.


Tavleforeningens gode samarbeid med Nelfo gjorde det igjen mulig for oss å profilere tavlebransjen og tavlemontørfaget på Eliaden i en egen stand og valgte et området hvor de øvrige elektrofagene og utdanningsløpene ble presentert fra scenen til mer enn 1000 inviterte elever fra videregående skoler.

Eliaden1

Dessverre lyktes vi ikke å nå ut med vårt glade buskap til denne målgruppen da innlegg om tavlemontørens yrke og arbeidshverdag ikke kunne inkluderes i den forestillingen som arrangørene hadde forberedt for skoleelevene. En orientering om elektrofagene uten tavlemontørfaget gir imidlertid ingen fullverdig informasjon om mulighetene innen elektrofagene. Tavleforeningen beklager at faget ble utelatt i presentasjonen og at elevene derfor ikke fikk den helhetsoppfattelsen av utdanningstilbudene som de burde fått. Vårt mål er å styrke vårt samarbeide med arrangørene slik at tavlefaget kan få en rettferdig plass i programmet på Eliaden 2020.


Til tross for at tavlebransjen ikke fikk muligheten til felles mønstring med andre elektrofag, viste besøket på vår stand at deltakelsen er berettiget og nyttig. Mange ble oppmerksom på vårt varierte kurstilbud. Andre kunne få med seg våre aktuelle temahefter eller andre nyttige hjelpemidler. Svært mange ble overrasket over Tavleforeningens mange arbeidsområder, aktivitetsnivå og medlemstilbud. På standen kunne vi registrere stor anerkjennelse for det talerør vi er i dialogen med myndigheter, standardiseringsorganene og andre samarbeidende organisasjoner. Flere kunne også få svar på faglige tavlespørsmål på stedet over en kopp kaffe.


Viktig tema som ble spilt inn fra flere hold under messedagene var utviklingen innen automatisering og robotisering som også er på full fart inn også i produksjon av tavler. Flere ville diskutere Industri 4.0 og konsekvensene for vår bransje i Norge. Tavleprodusenter i Europa er allerede i fullgang gang med å investere i rasjonaliserende tiltak, og markedene erfarer at utviklingen bidrar til reduserte priser.
Tavleforeningen vil på vegne av vår bransje følge opp denne utviklingen som også vil være en av våre viktige sakene i vårt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige.

Tavleforum


Vi skal verne om vår bransje i Norden og henge med på utviklinger som skaper endringer og nye muligheter.


Resultater og utbytte av messedeltakelse er alltid vanskelig å måle, men en tydelig og sterk deltakelse vil alltid være et viktig bidrag i vårt arbeid å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje basert på dokumentert kompetanse.

08.06.2018
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker