Fritt fram for useriøse tavlebyggere

Hva er konsekvensen hvis ikke det blir en regelendring og mer fokus fra myndighetene?

Fritt fram for useriøse tavlebyggere


Elektrotavler er definert som utstyr og det er DSB/DLE som skal føre kontroll med at utstyret oppfyller sikkerhetskravene. Går man inn på DSB sine nettsider, finner man lite om dette både i instruksen til DLE og i andre dokumenter. Det kan tyde på at dette utstyret ikke er tema for tilsyn. Nå vil nok tilsynsmyndighetene hevde at kontroll av tavlen blir foretatt sammen med anlegget den er installert i, men stemmer det?

Installatører opplever ikke at tavlen blir sjekket mot FEU og norm. Nesten alle tilsynsrapportene refererer til FEL og FEF, meget sjelden til FEU. Anlegget har som regel mye annet utstyr og da kan man jo slutte å sjekke utstyr hvis den filosofien skal gjelde.
En tavle er imidlertid hjertet hjerne i et elektrisk anlegg og skal ivareta sikkerheten. De blir ikke produsert i store serier, men er "skreddersøm" med unntak av bolig/leilighetstavler og byggeplasstavler. Det fremstår da som ubegripelig at det skal være samme forskriften for f.eks. en bordlampe og en tavle til en industribedrift, og samme kompetansen til den som produserer utstyret. For utstyr eksisterer hverken krav til fagbrev eller kompetanse til faglig ansvarlig og utstyrsprodusenter har ingen registreringsordning.

eltavleoglampe

 


Vil ungdom satse på et fagbrev som det ikke er noe krav om at noen skal ha? 
Og hvorfor er det slik? Jo, svaret er vel at tilsynsmyndighetene ikke har noe register for å spore produsenter eller importører. Da blir vel telefonkatalogen, Brønnøysundregisteret og internett eneste mulighet. Det aller meste av annet utstyr kan tilsynsmyndighetene finne i forretninger og på messer. Det er bare komponenter til å bygge tavler som finnes på messer, ikke ferdige tavler. Tavler og tavleprodusenter lever lite synlig, og det kan være grunnen til at tavler ikke får den oppmerksomheten de burde fra tilsynsmyndighetene. 

Elentreprenørens ansvar
Ansvarsforholdet er krystallklart siden det er elentreprenøren som tilkopler tavlen. Men føler han seg komfortabel med å ha ansvar for noe andre har produsert? Burde ikke enhver produsent være ansvarlig for sitt produkt? Har en elentreprenør tid og kompetanse til å sjekke om en tavle er produsert etter forskrift og norm. Det er vanlig at elentreprenører tar for gitt at alt er i orden når tavlen er CE merket. Sammenligner vi med bordlampen igjen, så er det plutselig ikke elentreprenøren som har ansvaret for lampen, men utstyrsprodusenten eller importøren. Forskjellen er trolig om det er fast tilkopling eller ikke. Hva om tavlen var tilkoplet med stikkontakt og støpsel for å sette det på spissen?

Ser man på brannstatistikken er det vanskelig å finne den virkelige årsaken til brann, annet enn feil ved det elektriske anlegget. Tavlen er jo det produktet som skal ivareta sikkerheten når andre deler i anlegget svikter eller blir overbelastet. Har ikke tavlen klart å ivareta sikkerheten? Var det feil ved utstyret tavle, i så fall bør dette komme klart fram i statistikken. 

Det er eksempler fra virkeligheten som viser hvordan ting fungerer og praktiseres når tavler ikke blir utført av kvalifisert tavleprodusent. For en del år siden var det for eksempel brann i luftrenseanlegget i en veitunnel. Brannen kunne ha fått katastrofale konsekvenser, men takket være flaks gikk det bra. Det ble i ettertid konstatert feil ved dimensjonering av vern i tavlen og i installasjonen på maskinanlegget. Når det påvises feil i tavler som får slike konsekvenser, er det all grunn til å stille spørsmål om utførende virksomhet hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner for konstruksjon og utførelse av tavler i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav og normer. Ansvaret ble rettmessig plassert hos maskinleverandøren som hadde sluttført produksjonen av tavla, men uten noen reaksjoner fra myndighetene eller konsekvenser for øvrig. Det kan synes som at når det har ikke gått menneskeliv tapt, mister slike saker prioritet.

Man kan frykte at det er bare et tidspunkt før vi har en ulykke med tap av menneskeliv og store verdier hvis ikke det blir en regelendring og mer fokus fra myndighetene på tavler og tavleproduksjon. Tavleprodusenter må inn i DSB sitt register ved produksjon i eget verksted og ikke bare ved arbeid ute hos kunden (spenningssatt tavle). I praksis blir tavlen også spenningssatt hos tavleprodusenten ved testing før levering. Det vil ikke være til hinder for "fri flyt av tjenester" siden det er samme krav til norske som utenlandske produsenter. Dette er jo praksis for elentreprenører.

Tavleforeningen har i lengre tid prøvd å få DSB til å innføre krav om registrering av tavlebyggere med krav om kompetanse til faglig avsvarlig og montører tilsvarende det som er for elektroentreprenører. Svaret er at det kan de ikke fordi tavle pr. definisjon er utstyr. Det blir også henvist til EU og deres direktiver. Vi har bedt om møte med DSB, som svarer at det ser de ingen grunn til. Vi har så bedt om å få henvisning til hvilke direktiv, forordning, lov, forskrift eller annen dokumentasjon som setter en stopper for registrering og kompetansekrav, men intet er mottatt. Den norske EU-delegasjonen og departementer bekrefter imidlertid at det er ikke noe til hinder for at Norge innfører kvalifikasjonskrav krav for et yrke og en virksomhet. Norge har opprettet mange slike forskjellige registre. Som eksempel kan nevnes renholdsbransjen, se Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.
For å sette det på spissen så er det myndighetskrav til de som skal vaske gulvet foran tavlen, mens det ikke er noe krav til registrering eller kvalifikasjoner for tavleprodusenten.

Stemmer dette med hva DSB uttrykker på sin hjemmeside:
"Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser."

 

Arve Jonassen
Tavleforeningen

Tavleforeningen
Please let us know your email address.
Tlf: 67 52 60 10
 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker