Hører eltavler og vann sammen, ...selv om det brenner?

DSB fraråder, .....men tillater.

I enkelte bygg og anlegg installeres sprinkleranlegg også i tavlerommet. DSB åpner for dette, men fraråder allikevel å benytte vann som slukkemiddel i tavlerom. Riktig nok anviser DSB noen beskyttelsestiltak når sprinkler installeres i tavlerom, men selv om man følger anvisning om kapslingsgrad IPX4 og bruk av løsninger for avrenning av vann fra gulvet, er allikevel sprinkler en slukkemetode som har større ulempe og skadevirkning enn nytteverdi. Vann vil heller aldri under noen omstendighet være egnet for slukking av brann som oppstår ved en lysbuekortslutning.

På grunn av korrosjon i rørene, vil vann som står i sprinkleranlegg erfaringsmessig også være svært ledende. Dette gjør at vannsprut under alle omstendigheter en kjent trussel for elektriske tavler, enten de er spenningsførende eller frakoblet.

Det er fra DSB sin side allikevel lov å benytte en dårlig løsning for slukking av brann i tavlerom, men det er all grunn til å spørre om det noen gang er lurt?

Branntekniske løsninger skal besluttes og beskrives av rådgivende ingeniører på prosjekteringsstadiet. Løsningene må besluttes i et tverrfaglig samarbeid mellom rådgivende for bygg, elektro og brann. Ofte kommer imidlertid elektrofaglige synspunkter inn i bildet på et altfor sent tidspunkt i prosjektfasen.

Sprinkleranlegg i tavlerom vil, i tillegg til skadepåvirkning, innebære en unyttig merkostnad, blant annet på grunn av krav om bygningsmessige arrangement for avrenning av vann fra gulv i tavlerom og krav til forhøyet tetthetsgrad for tavlen.

Brann

I andre deler av et elektrisk anlegg, og for annet elektrisk utstyr, gjelder ikke krav om særskilt beskyttelse for tilstedeværelse av vann som slukkemiddel ved brann. Her er sprinkleranlegg ikke betenkelig, selv om elektrisk utstyr påføres vannsprut på samme måte som fra brannmannskapenes slanger. Det presiseres imidlertid at dette ikke gjelder særskilt for tavler og annet elektrisk utstyr i tavlerom. Tavlerom og hovedtavlen i bygg og anlegg er alltid et virksomhetskritisk og viktig «hjerte» i installasjonen og må være gjenstand for en særskilt vurdering av risiko og sårbarhet, opp mot den aktuelle brannbelastningen og anleggets behov for driftssikkerhet.

For sikker brannslukking i tavlerom med minimale skadevirkninger for tavleanleggene, bør vann alltid utelukkes som slukkemiddel. Sprinkleranlegg er uegnet i tavlerom og bør ikke være et relevant og lovlig alternativ. Sammenlignet med andre og bedre alternative slukkemetoder, vil sprinkler alltid fremstå som et, ut fra elektrofaglig synspunkt, feil valg som medfører merkostnader og redusert driftssikkerhet.

 

Men er slokkeanlegg i tavlerom nødvendig?

Tavlerom har normalt meget lav brannbelastning og tavler er utført i ikke brennbare materialer. Det er usannsynlig at det utvikler seg en brann i tavlerom, og hvis det oppstår en lysbuekortslutning med branntilløp, kan denne varsles og slukkes ved manuell eller automatisk frakobling.

TEK17 krever at bygg i tiltaksklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg. Under tiltak for å påvirke redningstiden, beskrives at brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960, som igjen beskriver at elektrotavler med volum mindre enn 1m³ ikke trenger branndetektor.

Ut fra dette er konklusjonen at apparatrom med tavler som har volum større enn 1 m³, skal ha branndetektorer knyttet til et alarmanlegg.
Varslingssignalet kan benyttes til automatisk utkobling eller alarm for iverksettelse av gitte prosedyrer. I tillegg til tidlig varsling, vil gode rutinemessige vedlikeholdsprosedyrer, redusere faren for branntilløp med ødeleggende effekt i tavlerom.

Så er vel ingen anlegg like, og brannteknisk rådgiver kan allikevel ønske slukkeanlegg i tavlerom som et ledd i en brannteknisk helhetsløsning. Det kan være et resultat av en total vurdering av brukerens behov, risiko og sårbarhet.

Som alternativ til lavtrykk sprinkleranlegg og høytrykk vanntåkeanlegg, utvikles det stadig nye medier og systemer for slukking av brann. I mindre kabinetter kan benyttes CO2-ampuller benyttes, mens større tavler og tavlerom kan benytte fast montert eller mobilt slukkeanlegg basert på Inergen, en personsikker og ikke forurensende slukkeluft. Slike anlegg krever årlig vedlikehold og tilsyn, men vil alltid sikre slukking av brann uten følgeskader som ved bruk av vann, eller annen miljøpåvirkning.

Som hovedkonklusjon kan det oppsummeres med at pga lav brannbelastning, er slukkeanlegg i tavlerom i de fleste tilfeller ikke nødvendig. Rommet skal ha detektor for tidlig varsling av en eventuell brann som iverksetter automatisk utkobling eller andre prosedyrer. Hvis slukkeanlegg vurderes som påkravet, er Inergen et egnet alternativ også i tavlerom.

For ekstra sikkerhet mot ødeleggende brannspredning fra en lysbuekortslutning, vil Tavleforeningen i tillegg anbefale at tavler utføres med seksjoneringsgrad Form 3 eller 4. For sikker utkobling også ved lave lysbuestrømmer, anbefales lysbuevakter som detekterer lysbuen, eller lysbuevern som slukker enhver lysbue før farlig temperatur, brann og trykk oppstår, og før hovedbryter kobles ut.

Eltavle

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

Hans Petter Nybakk faglig leder

 

Comodo SSL