Tavleforeningen ønsker å regelmessig kunne gi ut nye temahefter i henhold til behov og etterspørsel fra våre medlemmer. Hvis du har ønsker, ideer eller forslag til et nyttig temahefte fot tavlebransjen, er vi interessert i dine innspill.

 

Tavledokumentasjon
Guide for dokumentasjon av el-tavler

Temaheftet retter seg mot tavleprodusenter, installatører, rådgivere og tilsynspersonell. Heftet er ment å gi informasjon om behovet for viktig informasjon om tavlen og hvilke formelle krav til dokumentasjon som stilles i forskrifter, normer eller fra oppdragsgiver.
Heftet gir oversikt over hovedpunktene i regelverket i tillegg til råd og veiledning om praktisk utførelse og hvordan dokumentasjonskrav kan etterkommes på en rasjonell måte til fordel for anleggseiere og andre involverte parter.
Last ned her


Lysbuefare i tavler, versjon 2.0, 03.10.2021
Guide for vurdering av skadebegrensende tiltak og bruk av riktig personlig verneutstyr

Temaheftet er ment som en guide for behovsorientert spesifikasjon og valg av beskyttelsestiltak for å hindre at lysbuefenomen oppstår og å redusere skadeomfanget ved lysbuefeil i tavler. På tross av stort farepotensiale og nye beskyttelseskrav i NEK 400, blir vurdering av lysbufarer forsømt under planlegging og av tavler i alle typer bygg og anlegg. Lysbuefaren, graden av beskyttelse og hvilke tiltak som skal iverksettes må bestemmes på grunnlag av en risikovurdering for anlegget og spesifiseres på en entydig måte slik at det blir samsvar mellom kundens behov/ønske og tavleleverandørens endelige utførelse.
Last ned her


Branntekniske tiltak forside

Branntekniske tiltak i tavler og tavlerom
Guide for vurdering av tiltak

Temahefte er ment å gi faglig informasjon om risiko for brann i tavler og tavlerom, og hvilke konsekvenser en slik brann i kan få for videre drift og omgivelsene. Heftet gir også informasjon om hovedpunkter i regelverket i tillegg til råd og veiledning om hvilke forhold som skal legges til grunn for iverksetting av eventuelle brannhindrende og skadebegrensende tiltak. Det belyser også hvilke parter som er involvert i prosessen, hvilket ansvar de har og hvilken kunnskap og fagkompetansen som kreves.
Last ned her


Skadeutbedring i tavler forside

Skadeutbedring i tavler
Guide for vurdering av tiltak for skadeutbedring etter brann- eller vannskader i tavler

Temahefte er ment å gi faglig informasjon om ulike skadeforhold i tavler og hvilke konsekvenser skadepåvirkningen kan få for videre drift. Heftet gir også råd og veiledning om hvilke forhold som skal legges til grunn for beslutning om utbedringstiltak, hvilke parter som er involvert i prosessen og hvilken kunnskap og fagkompetansen som kreves.
Last ned her


Temperaturstigning i talver forside

Temperaturstigning i tavler
Guide for verifikasjon av temperaturstigning i tavler

Temaheftet beskriver bruk av enkle metoder for beregning av temperaturstigning i tavler med merkestrøm lavere enn 630A.
Heftet inneholder også informasjon om beregningsmetode for tavler med merkestrøm opp til 1600A og bruk av beregningsmetode som er beskrives i NEK EN60890. Avslutningsvis beskriver heftet prinsippene for verifikasjon av temperaturstigning ved utledning av ytelser for lignende varianter som er verifisert ved prøving av den opprinnelige tavleprodusenten av tavlesystemet.
Last ned her


Ekstra sikkerhet i tavler forside

Ekstra sikkerhet i tavler
Guide for spesifisering av innvendige skiller i talver (form)

Temaheftet er ment som en guide for behovsorientert beskrivelse av innvendige skiller i tavler og gir svar på følgende:

  • Hva kan oppnås med innvendige skiller (seksjonering) i tavler
  • Hvordan beskriver NEK 439 graderte standardiserte løsninger for innvendige skiller i tavler (Form) og utførelsen av disse.
  • Hvordan beskrive skiller i tavler med referanse til Form
  • Hvordan beskrive skiller i tavler uten referanse til Form
  • Eksempel på beskrivelse av tavler med innvendige skiller

Last ned her


Håndbok:
Tavlesjekken
Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler
Last ned her
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.