Dokumentasjonskravet til elektrotavler fremgår ikke entydig på ett sted i regelverket for tavler.

Dette kan resultere i ulik praksis og forståelse for hvilke dokumentasjon som kreves og hvilke opplysninger om tavla som skal være tilgjengelig i tavler som er installert og satt i drift.

Tavleforeningen øsker med dette å oppsummere elementene som utgjør det formelle dokumentasjonskravet som er relevant for tavler. Følgende 10 dokumentasjonspunkter bygger på kravene i

 • FEU
 • NEK 439
 • NEK 400-8-810
 • Kundens spesifikasjoner
 1. Kravspesifikasjon
 2. Identifikasjonsmerking
 3. Opplysninger om tavlen - Datablad
 4. Kursfortegnelse
 5. Samsvarserklæring
 6. Rutineverifikasjon (sluttkontroll)
 7. Kretsskjemaer
 8. Nødvendige instruksjoner
 9. Digitale funksjoner / løsninger
 10. Kundespesifisert dokumentasjon

 

1 Kravspesifikasjon
En kravspesifikasjon er et dokument som avspeiler nødvendige opplysninger om prosjektet og brukerens krav som ønskes ivaretatt ved utførelsen av tavla. Eksempler på dette er nettforhold, kabelforlegning, innvendig seksjonering osv. Tavlenormen NEK 439 Tillegg C inneholder en mal for å identifisere og avklare nødvendige elementer som brukeren bør spesifisere. For samme formål har Tavleforeningen utviklet sjekklister i to utførelser: En enkel liste for mindre og mellomstore tavler og en komplett for større og avanserte industritavler. Sjekklistene er tilgjengelig her

2 Identifikasjonsmerking
Krav til identifikasjonsmerking på skilt er beskrevet i NEK 439-1 6.1 og i de øvrige delnormene for spesifikke tavler. Skilt på tavlen skal inneholde følgende punkter:

 1. Tavleprodusentens navn
 2. Tavlens navn / identifikasjonsbetegnelse
 3. Produksjonsdato
 4. Normer som er lagt til grunn for utførelsen

I tillegg beskrives det i NEK 400-8-810.514.02 at tavler skal merkes med aktuelle fordelingssystemer, driftsspenninger og nettsystem. Normen gir føringer og anbefalinger for utførelse av merkeskilt.

3 Opplysninger om tavlen - Datablad
NEK 439-1 beskriver at tavlas relevante karakteristiske data skal finnes i teknisk dokumentasjon. Tavleforeningen har utviklet en mal for et datablad som kan fylles ut med relevante grensesnittkarakteristikker og informasjon om tavla i samsvar med krav i NEK 439-1 6.2.1. Databladet utgjør et A4-ark og er en oversiktlig og rasjonell måte å formidle den informasjon om tavla som normen beskriver.

4 Kursfortegnelse
Informasjon om utgående kretsers merkestrøm, Inc, skal finnes i tavlens dokumentasjon, ref. NEK 439-1 5.3.2/6.2.1. En utfylt kursfortegnelsen er en rasjonell måte å dokumentere merkestrøm for hver krets. Alternativ måte å dokumentere utgående kretsers merkestrøm, er å legge ved en- eller flerlinje-skjemaer.

5 Samsvarserklæring
Elektrotavler er elektrisk utstyr og underlagt Forskrift om elektrisk utstyr, FEU. Erklæringen skal bekrefte samsvar med relevante forskrifter og hvilke normer som er lagt til grunn for utførelsen. Krav til erklæringens innhold er beskrevet i FEU § 25 og Tillegg III.

6 Rutineverifikasjon (Sluttkontroll)
Rutineverifikasjon er et tiltak for kvalitetssikring som har til hensikt å avdekke eventuelle feil i materialer og den faglig utførelse, og å sikre riktig funksjon i den ferdige tavlen. Tavlenormen NEK 439 Kap. 11 beskriver obligatoriske punkter i en sluttkontroll som skal utføres for hver tavle-enhet. Kontrollen skal utføres under og/eller etter produksjon. En utfylt sjekkliste som inneholder normens sjekkpunkter er en tillitsvekkende dokumentasjon på gjennomført rutineverifikasjon. Sjekklisten er ikke obligatorisk dokumentasjon for enhver tavle, men leveres hvis det er spesifisert som kundekrav. Tavleforeningen ønsker å stimulere til at tavleprodusenter leverer dokumentasjon på sluttkontrollen som en del av tavledokumentasjonen som en bransjestandard.

7 Kretsskjemaer
Kretsskjemaer eller koblingstabeller skal foreligge i alle tavler med mindre kretsene fremgår tydelig av det fysiske arrangement, ref. NEK 439-1 6.2.2. Styrekrets-skjemaer kan erstattes av koblingstabeller.

8 Nødvendige instrukser

Etter behov skal tavleprodusenter dokumentere nødvendige instruksjoner for

 • Håndtering / transport
 • Installasjon / Sammenstilling av felt
 • Drift
 • Vedlikehold

Slike instruksjonen mangler ofte når tavler leveres, men tavleprodusentene har et viktig ansvar for å formidle nødvendig instruksjoner. I tillegg til instruksjoner for tavlesystemet, er det komponentleverandørenes vedlikeholdsinstrukser som må videreformidles til kunde slik at det kan opprettes en behovsorientert vedlikeholdskalender for tavlen som del av det elektriske anlegget.

Eksempler på vedlikehold er

 • Rengjøring i tavlen
 • Måling av jordkontinuitet
 • Momentsjekk
 • Mosjonering av brytere
 • Test av vern-funksjoner
 • Termografering

Et systematisk vedlikehold forlenger tavlens levetid og er helt nødvendig for løpende tillit til tavlens koblings- og beskyttelsesfunksjoner.


9 Digitale funksjoner
Moderne tavle kan være utstyrt med microprosessorbaserte systemer for signalinnsamling og overvåking av tavlens interne komponenter så vel som driftsfunksjoner i anleggsdeler som forsynes av tavlen.

Dokumentasjonen må inneholde en oversikt over utstyr og alle nødvendige opplysninger for integrering av tavlen i et overliggende driftssystem eller system for visning og håndtering av driftsdata. E\Relevante eksempler:

 • Topologitegninger/-skisse for tilkoblede komponenter og kommunikasjonsgrensesnitt
 • Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll og nettverksinnstillinger (samsvare med pkt. 1 – Kravspesifikasjon)
 • Adresseregister for tilkoblede komponenter
 • Kommunikasjons-testrapport (mellom komponentene internt i tavlen)
 • Datablad og manualer for tilkoblede komponenter

10 Kundespesifisert dokumentasjon
Mange bedrifter og virksomheter har bedriftsinterne krav til dokumentasjon som går utover kravene i det generelle regelverket for tavler. Eksempler kan være

 • Beskyttelsesgrad for ytre påvirkning
 • Formkrav
 • Selektivitetsgrad
 • Tavlens lysbueenergi
 • Designverifikasjon
 • Temperaturstigning
 • Korrosjonsbestandighet
 • Kondenshindrende løsninger

 

 Dokumentasjon av tavler

Anmerkning for maskintavler:
Tavler som er en del av en maskin, skal i hovedsak også utføres og dokumenteres i samsvar med NEK 439. For maskintavler gjelder imidlertid også relevante sikkerhetskrav som beskrevet i NEK EN 60204-1 (Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner). Informasjon om sikkerhetsløsning som er innlemmet i tavlen iht. maskinens risikovurdering, kan eksempelvis være:

 • Maskinens start kategori
 • Maskinens stoppkategori
 • Nødstoppfunksjoner
 • … event. andre sikkerhetsfunksjoner i tavlen for som følge av maskinens farlighetsgrad

 

For mer utfyllende informasjon om dokumentasjon av tavler, se temaheftet «Tavledokumentasjon» som du finner her


19.08.2021
Hans-Petter Nybakk
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.