alternativ plassering av måleromkobler

REN-bladene gir retningslinjer for utførelse av målepunktet i tavler.

For trafomålte anlegg gjelder REN-blad 4002, som hittil har beskrevet at høyden på målerfeltet skal være 550mm for å få plass til måleromkobler montert under måleren. Det har, inntil nå, ikke vært akseptert annen plassering av måleromkobleren uten særskilt dispensasjon.


Tavleforeningen har mottatt henvendelse fra flere av våre medlemmer med ønske om å plassere måleromkobleren ved siden av måleren. Ved en slik løsning kan høyden på målerfeltet kunne reduseres til 400mm. Flere tavlesystemer er bedre egnet for målerfelt på 400mm, og en sidemontert måleromkobler vil medføre at det blir bedre plass til målertrafoer mellom målerfeltet og hovedbryteren eller under hovedbryter i et inntaksfelt. Denne plassøkingen vil normalt gjøre det enklere å få til et arrangement for målertrafoene i samsvar med retningslinjene som krever tilgjengelighet og adkomst for fremtidig inspeksjon, kontroll og utskifting. Løsningen kan alternativt gi bedre plass for innkommende kabler nedenfra.


På vegne av våre medlemmer har Tavleforeningen tatt opp forholdet om alternativ plassering av måleromkoblere med REN. Tavleforening har god tradisjon for godt samarbeid med REN, og som i tidligere saker, har vi hatt en konstruktiv dialog.
Målergruppa i REN har igjen lyttet til tavlebransjens innspill, og ønsket om økt fleksibilitet og alternativt sidemontert måleromkobler er nå imøtekommet og formulert i kapittel 3.1 i REN-blad 4002 Versjon 3.5.


Når måleromkobleren monteres ved siden av måleren, skal det være i et tilstøtende felt med 200mm høyde og 250mm bredde. Feltet for måler skal ha 400mm høyde og 250mm bredde. Det skal ikke monteres annet utstyr mellom måler og omkobler.
Det er videre en hovedregel at måler, måleromkobler, måletransformatorer og spenningssikringer til målerkrets skal være plassert i samme vertikale felt som den bryter/avgang som skal måles.
Der det ved bruk av skinne-forsyning (Metode C) ikke er fysisk mulig å plassere måleutstyret i samme felt som den bryter/avgang som skal måles, skal måler, måleromkobler og eventuelle spenningssikringer til målerkretsen plasseres i tilstøtende felt ved siden av den bryter/avgang som skal måles.

Tavleforeningen håper denne tillempingen i REN-blad 4002 gir tavleprodusentene den ønskede fleksibiliteten som skal til for en optimal løsning av arrangement for måler-utstyr i tavler.

For en helhetlig forståelse av revisjonen, henviser vi til REN-blad 4002 Versjon 3.5.

 

06.02.2023
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.