NEK 400 setter fokus på lysbuefarer i tavler.

Temaet lysbuesikkerhet har lenge vært et forsømt område i Norge, med unntak av olje- og gass-industrien som i mange år har hatt et strengt regelverk, med klare rutiner og tiltak for å redusere lysbuefarer i tavleanleggene av hensyn til skadebegrensning og trygghet for personell.

Til tross for at tavler er utført i samsvar med NEK 439-serien og riktig dimensjonert med korrekt vern-innstilling, kan interne lysbuer inne i tavlen oppstå. Tavler i standard utførelse i samsvar med NEK 439, gir ikke uten videre en sikker beskyttelse mot slike lysbuer, og NEK 439-serien beskriver heller ingen krav om lysbuetesting av tavler.

En lysbue kan oppstå av mange årsaker, og skadeomfanget kan være omfattende både for personell og utstyr. Hendelsesenergien ved en lysbue er varierende i forskjellige anlegg og avhengig bl.a. av kortslutningsnivå og vernenes utkoblingstid. Ved høye kortslutningsnivåer og lange utkoblingstider blir hendelsesenergien ved en lysbue høy, med alvorlig risiko for alt innebygget utstyr og personell som betjener tavlen.

Nye krav til beskyttelse mot lysbuefeil i tavler

Nye NEK 400:2022 setter nå fokus på farene ved elektriske lysbuer i tavler som inngår i en installasjon som dokumenteres i samsvar med NEK 400. I et eget kapittel om beskyttelse mot lysbuefeil i fordelingstavler, gis konkrete krav om vurdering av alternative tiltak for, så lang det er mulig, å beskytte mot farer som følge av lysbuer.

Kravene og tiltakene gjelder hovedsakelig for fordelingstavler med merkestrøm 800A eller høyere og en forventet kortslutningsstrøm ved inntaksklemmene over 25kA.

Et eller flere av følgende tiltak skal vurderes for beskyttelse av personer:

  • Tavlen plasseres i eget rom med adgangsbegrensning
  • Benyttelse av tavler som er utformet i samsvar med anbefalingene i NEK IEC TR 61641 (lysbuetestet utførelse)
  • Benytte strømbegrensende vern på forsyningssiden av tavlen
  • Redusere lysbueenergien vha et lysbuefeilreduserende system (lysbueslukkeenhet), eller
    et overstrømsvern med en momentanutløser som er permanent eller midlertidig innkoblet ved betjening og service.

For beskyttelse av fordelingstavler settes det imidlertid også fokus på eventuelle uakseptable konsekvenser ved utkobling og brudd i strømforsyningen som kan medføre

  • biologiske, kjemiske eller radioaktive utslipp
  • stans av livsviktige funksjoner (f.eks. i sykehus)
  • stans av viktige offentlige tjenester som IT-sentre oa
  • stans av viktig kommersiell eller industriell virksomhet

En risikovurdering skal gjennomføres for å fastslå om beskyttelse mot interne lysbuer er nødvendig. Ved høy sannsynlighet for farlige utslipp eller tap av menneskeliv, skal det installeres et lysbuereduserende system i tavlen

NEK 400 fremmer nå også krav om merking av hendelsesenergien i tavler, i de tilfeller hvor denne blir beregnet etter anerkjente metoder. Forutsetningene for slik beregning skal dokumenteres og henvise til eventuelle beskyttelsestiltak som bør benyttes for personbeskyttelse.

Ingen nyhet at lysbuer er farlig

Selv om installasjonsstandarden nå fokuserer på beskyttelsestiltak for lysbuefeil i fordelingstavler, er ikke lysbuefarer et nytt fenomen. FSE-forskriften, som retter seg mot eier og bruker av anleggene, samt utførende elektropersonell, stiller allerede krav til iverksetting av tiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier. Krav om kunnskap, informasjon og bruk av personlig verneutstyr som er tilpasset den aktuelle hendelsesenergien i tavlen, er allerede en viktig og krevet barriere nummer to mot personskader ved arbeid i tavler.

Kjærkomment og på tide

Nye krav om risikovurderinger og bruk av alternative tekniske beskyttelsestiltak, vil redusere lysbuefarer i tavler, og ved bruk av egnet verneutstyr, som er barriere nummer to, vil betjening og arbeid i tavler bli enda tryggere. Forutsatt at kravene etterfølges, og tiltak iverksettes, kommer dette driftspersonell og servicepersonell til gode ved økt sikkerhet. Videre vil avansert tavleutstyr blir spart for ødeleggelser og viktige anlegg og funksjoner i samfunnet vil unngå driftsstans med uønskede konsekvenser.

 

Øk kunnskapen og forståelsen for lysbuefarer

Tavleforeningen ønsker å bidra til å spre viktig faglig informasjon.

 

19.08.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.