100 deltakere fant veien til TAVLEFORUM

Et vikig treffpunk for tavlebransjen

100 deltakere fant veien til TAVLEFORUM

Tavlebransjen samlet igjen medlemmer og bransjens interessegrupper til sitt tradisjonelle førjulsarrangement i FELIX Konferansesenter på Aker Brygge. Viktig informasjon om Tavleforeningens arbeid og dagsaktuelle faglige temaer kunne igjen formidles til et interessert, lydhørt og engasjert publikum.

 

Følgende notat er ikke et referat fra møtet men oppsummerer hovedpunktene i foredragene på agendaen:

TAVLEFORENINGEN INFORMERER
Faglig leder Hans-Petter Nybakk tok utgangspunkt i foreningens visjon og formålsparagrafer som referanse for årets arbeid og prosjekter.

Innledningsvis kunne informere om at vi fortsatt ikke har lykkes i å etablere en markedsstatistikk for bransjen da vi fortsatt mangler rapportering fra våre medlemmer.

WEB-løsning for 6-punkts tavledokumentasjon er fortsatt ikke i mål på grunn av fremdriftsproblemer. Vi forventer nå ferdigstillelse i løpet av vinteren og håper vår samarbeidspartner kan holde denne fremdriften.
Det er etablert et strategisk samarbeid med AMNYTT som vi nå benytter som informasjonsarena mot industri- og automasjonsmarkedet ved hjelp av en fast «Tavleforeningens side».

AMNYTT jobber også redaksjonelt i dialog med myndighetene ved å stille spørsmål og sette fokus på manglende registreringsordninger og kvalifikasjonskrav for tavlevirksomheter. Vi er glade for publisiteten gjennom AMNYTT og ser fram til myndighetenes respons på fagpressens spørsmålstilling.

Tavleprodusenter som er godkjente lærebedrifter er nå registrert i vår medlemsfortegnelse på våre nettsider. Vi håper at de som ennå ikke har meldt inn sin status som lærebedrift, gjør dette med det første slik at vi får en komplett oversikt i vår medlemsliste.

Videregående skoler tilbys gratis medlemskap i Tavleforeningen og mange har sluttet seg til. Vi håper dette, i tillegg til samarbeid med opplæringskontorene, skal bidra til at tavlemontørfaget får økt rekruttering.
Tavleforeningen konstaterer at ELFOB gjør en glimrende jobb med opplæring av tavlemontør-lærlinger og tilbyr sine medlemsbedrifter å avholde fagprøven i egen nyetablert prøvestasjon. Tavleforeningen ser å dette som et mønster til etterfølgelse av øvrige opplæringskontor.

I perioden har også Tavleforeningen vært aktiv høringsinstans for NEK og REN i forbindelse med nye NEK 405-3, NEK 400, NEK 399 og nye REN-blad.

Samarbeidet med NELFO styrkes ved at vi tidlig 2018 legger ut viktig tavlerelatert fagstoff på deres nettsider. NELFO har etterspurt dette som et ledd i å styrke installatørenes bestillerkompetanse ved innkjøp av tavler til mindre eller større prosjekter.

Elforlaget setter nå i gang et arbeid med å lage en lærebok i tavlemontørfaget på oppdrag og med midler gitt av Utdanningsdirektoratet. Tavleforeningen er engasjert som faglig ansvarlig for prosjektet og etablerer nå en redaksjonsgruppe for oppgaven.

Nytt kurs «Verifikasjon og dokumentasjon av el-tavler» tilbys neste år. Kurset er basert på forhåndskjennskap til NK 439 men utdyper temaene

  • Tavlens karakteristiske data
  • Merking og informasjon om tavlen
  • Designverifikasjon med fokus på termiske- og kortslutningsforhold.
  • Rutineverifikasjon


Tavleskolen Modul 3 for tavlekonstruktører, prosjektledere og faglig ansvarlig tilbys til neste år som 2 separate kursmoduler som hører sammen, men som kan velges etter behov og aktuell forhåndkompetanse.
Tiltaket gir bedre fleksibilitet for medlemmene og utgjør et priseffektivt og rasjonelt kurstilbud.

Tavleforeningens spørsmål/svar-tjeneste blir benyttes i stor grad av våre medlemmer og andre samarbeidende organisasjoner/bedrifter som etterspør faglige avklaringer mht forståelse av regelverk og gode tekniske bransjeløsninger.

Et av de viktige strategiske arbeidsområdene for Tavleforeningen er fortsatt «Registreringsordning og formalisering av bransjens kvalifikasjonskrav». Myndighetene har tilbakevist behovet for en slik formalisering og foreningen legger nå videre planer for å påvirke politikere og andre til å slutte opp om våre synspunkter og forslag for å hindre arbeidskriminalitet og sikre tavlebransjens ansvar for elsikkerheten.

NEK 399 Utg.2
NEK 399 Utg.2 omfatter regler og prinsipper for inntak i alle typer boligbygg og næringsbygg. Normen skal i tillegg anvendes for forsyning til spesielle anlegg som tuneller, jernbaneanlegg, ladestasjoner for el-biler ol.
Hans Brandtun, REN, redegjorde for de tre metodene for inntak:

  • Metode A Tilknytningsskap med overbelastningsvern ikke høyere enn 125A
  • Metode B Inntak med hovedtavle og overbelastningsvern mellom 80A og 1250A
  • Metode C Inntak med hovedtavle og overbelastningsvern høyere enn 1250A

Normen gir i tillegg føring for plassering av nettstasjon og hovedtavlerom samt bruk av kanalskinnesystemer mellom trafo og hovedtavle i inntak på 1250A eller høyere.

Normen forventes utgitt i løpet av mars 2018.

NEKtavleforum

 

NEK 400
NEK 400 er et levende dokument som oppdateres hver fjerde år for å være kontinuerlig tilpasset nye teknologier, trender og sikkerhetskrav. Torgeir Andersen, Schneider Electric, redegjorde for neste versjon som blir utgitt sommeren 2018 i forbindelse med Eliaden.

NEK 400:2018 får ingen tekniske endringer som blir vesentlig for tavlefabrikanter. Den blir imidlertid omstrukturert en del slik at sikkerhets- og funksjonskrav blir beskrevet i kapittel 4 mens oppfyllelse av kravene og løsninger blir beskrevet i kapittel 5.
Høringsutkastet for NEK 400:2018 8-810 (Valg og montasje av fordelingstavler) inneholde ikke endringer. Tavleforeningen har imidlertid foreslått følgende tillegg:

  • En tydelig presisering av dokumentasjonskrav og at opplysninger om tavlens karakteristiske data skal oppgis på skilt, i dokumentasjon eller et datablad.
  • En tydelig presisering av ansvarsforhold og hvilke forhold man må påse er oppfylt før eldre tavler utvides eller ombygges.
  • En presisering av at den som utfører utvidelser eller endringer skal utstede samsvarserklæring og ta ansvar for at utført arbeid ikke skal påvirke gyldigheten av den opprinnelige samsvarserklæringen fra tavleprodusenten.

MANGELFULLT VEDLIKEHOLD AV TAVLER
Tilsynsorganisasjonene rapporterer stadig om manglende vedlikehold av elektrotavler. Dette er en trussel for sikkerheten og tilliten til eldre tavler som alle trenger regelmessig vedlikehold for opprettholdelse av den opprinnelige kvaliteten.

velikeholdTavler

Tavleforeningen har blitt oppfordret til å sette temaet på agendaen og Hans-Petter Nybakk presenterte hvordan Tavlenormen NEK 439 beskriver at tavleprodusenter skal informere om vedlikeholdsbehov ved dokumenter eller kataloger som bygger på vedlikeholdsbeskrivelser fra de aktuelle utstyrsleverandørene.

Nybakk satte også fokus på vedlikehold av tavler som et betydelig marked for tavleprodusenter og oppfordret bransjen til å gripe muligheten og tilby vedlikeholds-tjenester og –kontrakter.

 

LYSBUEVERN -/ DETEKSJON
Halvor Haugen, ABB Skien, redegjorde for lysbuefenomen i tavler. Han fokuserte sterkt på konsekvensene av lysbuefeil i tavler og at lysbuefarer er stigende i eldre tavler, spesielt hvis regelmessig vedlikehold er utelatt.
Det ble i tillegg lagt vekt på at tavler med høy spenning (500 eller 690V), høy merkestrøm (4-5000A) og kortslutningsnivåer opp til 80-100kA er spesielt utsatt for lysbuefeil.
Haugen presiserte at lysbuesikre tavler i samsvar med IEC/TR 61641 ikke er en del av NEK 439 men velges som et kundekrav etter behov for ekstra beskyttelse av personer, materiell og drift.

 Lysbuevern

Det ble i tillegg beskrevet prinsippene for utstyr som detekterer lysbuer og utstyr som sørger for hurtig slukking av lysbuen før trykk og temperatur medfører store skader. Foredraget satte i tillegg fokus på viktigheten av å beregne «Lysbueenergien» og hvilke personlig verneutstyr som skal anvendes ved de forskjellige nivåene.

Lysbuevern for fordelingskurser og kritiske installasjoner
Avslutningsvis kunne Odd Arvid Kleven, Schneider Electric, presentere den nye generasjon ver i fordelingskretser som detekterer og kobler kretsen ut ved serie- eller parallell-lusbue ute i installasjonen. Slike lysbuefeil utgjør i tillegg til jordfeil en stor brannfare. Kleven presiserte at lysbuedeteksjonsutstyret gir sikkerhet og beskyttelse mot lysbuefeil som vanlige automatsikringer og jordfeilvern ikke ivaretar. Det finnes altså utstyr fra flere leverandører som beskytter installasjonen mot skader ved lysbuefeil og det blir nå opp til markedet, det beskrivende ledd og normkomiteene hvor omfattende bruk av slikt utstyr blir i fremtiden.

 

Tavleforeningen er svært takknemlig for en imponerende oppslutning om Tavleforum denne gang og håper like mange vil finne tid for deltakelse på neste Tavleforum 12.-13.april 2018 som finner sted på Oscarsborg Festning og inneholder nye aktuelle faglige temaer og ikke minst foreningens formelle Årsmøte.


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL