20 års tavlehistorie

- men hva skjedde egentlig?

20 års tavlehistorie

Et jubileum i stillhet, men en viktig epoke for utvikling av en samlet tavlebransje.

 

Litt historikk
Tavlemontøryrket har vært et fag under lærlingeordningen i Norge side 70-tallet. Det ble på mange måter betraktet som et mekanisk fag og fagmessigheten ble ofte kjennetegnet ved sirlig og systematisk forlegning av ledere og buntet kabelføring uten krysningspunkter.

90-tallet ble et vendepunkt for tavlebyggerfaget. Europeiske normer for tavler hadde eksistert i mange år, typetestede tavlesystemer ble tilgjengelig i markedet, men var den først med forskriften FEB 91 det ble fokus på at tavleproduksjon i Norge skulle utføres i samsvar med gjeldene relevant utstyrsnorm. FEB 91 hadde imidlertid status som forskrift, som de foregående «Rødbøkene», og først i 1998 kom lavspenningsforskriftene FEL og FEU som beskrev sikkerhetskrav og NEK 400:1998 som utførende norm for lavspenningsinstallasjoner. I dette regelverket ble krav til tavler og bruk av tavlenormen tydeliggjort som krav og rettningslinjer for all tavleproduksjon.

Normbasert utførelse av elektrotavler ble i 1999 grunnlaget for etablering av Norsk Eltavleforening som en samlende faglig interesseorganisasjon.

Tavlebyggere og deres utstyrsleverandører ønsket samlet å jobbe for en omforent forståelse av normkravene og for ensartet praksis i utførelsen.


Mye skjedde på 20 år?
Tavlebyggere viste seriøse holdninger til kunnskapsbehov og nødvendig kvalifikasjonsnivå og Tavleforeningens viktige oppgave ble å bidra med kurs som nå gjennom 20 år har hatt bred deltakelse fra hele landet og fra mange miljøer. Tavlenormen ble grunnpilaren i tavlevirksomhetene og Tavleforeningen har i årene etter også utviklet opplæringstilbud for lærlinger. Stadig flere virksomheter motiverte eksisterende montører til å ta fagbrev eller de etablerte lærlingekontrakter.

På grunnlag av et løpende behov for spesialisering og kompetanseutvikling, tilbyr Tavleforeningen etter hvert dedikert opplæring inne maskintavler, tilsyn og vurdering av tavler, prosjektering av tavler og verifikasjon. Utvikling i tiden har i tillegg ført til at foreningen nå også holder kurs om regelverk og praktiske løsninger ved flere strømkilder generelt og UPS anlegg spesielt.

Kursene har i 20-års perioden hatt betydelig deltakelse av konsulenter, utstyrsleverandører, installatører, nettselskap, DLE, private tilsynsbedrifter, industri og byggeiere. Tavleforeningen har blitt et kompetansesenter og yter daglig faglig support i tavlerelaterte spørsmål som fremmes fra mange hold.

Men Tavleforeningen ble mer enn en kursarrangør. I løpet av 20-års perioden foreningen inntatt flere roller. Som talerør for tavleprodusentene har vi på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet bidratt til å utvikle en yrkesbeskrivelse for fremtidens tavlemontører som igjen skal sikre at nye læreplaner skal tilfredsstille næringslivets behov på lang sikt. Foreningen står også bak Tavlehåndboka som er gitt ut på Elforlaget og koordinerer nå en forfattergruppe for en lærebok for Vg3 Tavlemontør som gis ut på samme forlag høsten 2019.
Som tavlefaglig kompetansesenter er foreningen aktivt benyttet som høringsinstans for myndighetene, NEK, REN og andre.

Tavleforeningens virksomhet, ytelse og oppslutning har gjennom 20 år målrettet bidratt til å etablere en anerkjent og selvstendig tavlebransje som er basert på dokumentert fagkompetanse. Tavleprodusentene er i dag ansvarlige elektrovirksomheter med en tydelig identitet, med høy spesialisert kompetanse og elektrofagarbeidere med fagbrev.

Bransjen kompetanse vitner om seriøsitet og skaper faglig tillitsforhold mot marked, kunder og andre samarbeidende elektromiljøer.
Tavlevirksomhetene utgjør en ansvarlig bransje som står sterk med høy grad av tillit og bidrar aktivt til at tavler opprettholder funksjonssikkerheten i den elektriske infrastrukturen.

Men 20 år ble ikke nok.
Som sikkerhet og garanti for dette har Tavleforeningen i mange år også jobbet for opprettelse av registreringsordning for tavlebransjen og formalisering av forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav for tavlevirksomheter og tavlemontører. Kvalifikasjonsforskriften (fek) omfatter ikke produksjon av tavler, til tross den viktige sikkerhetsfunksjonen som tavlene har og for den elektrofaglige kompetansen og allsidige helhetsforståelsen som er nødvendig for virksomheten.

Mange forstår ikke logikken i dette regelverket, og blant tavlebransjens kunder og samarbeidspartnere uttales stadig oftere sympatierklæringer, og mange ser viktigheten av at også tavlebransjen blir registrert av myndighetene og får forskriftskrav til kompetanse.

Det er selvsagt uheldig at det er rom for udokumentert kompetanse i tavlebransjen. Oppdragsgivere med store komplekse installasjoner kan ikke risikere at laveste tavletilbud er billigst på grunn av manglende spesialkompetanse og seriøsitet hos en tavleprodusent. Et feilfritt og sikkert elektrisk anlegg krever dokumenterte kvalifikasjoner i alle ledd.

En registreringsordning vil i tillegg gi myndighetene mulighet for aktivt tilsyn, gi sikkerhet for faglig kvalitet og hindre arbeidskriminalitet.
Det er i tilbakelagt 20 års periode ikke oppnådd gehør for disse synspunktene i departement og direktorat men i henhold til foreningens strategiplaner, jobber foreningen målbevisst videre for etablering av registreringsordning og kompetansekrav.

 

historie1

De neste 20 årene
Digitaliseringsutviklingen i næringslivet er etter hvert i ferd med å nå også tavlebransjen. Med grunnleggende elektrofaglig kompetanse og normkunnskap ser bransjen nå fremover for å ivareta nye behov og nye funksjoner i tavlene og for å automatisere og rasjonalisere produksjonsprosesser.

Tavlebransjen og må akseptere at endringer skjer, være forberedt, involvere medarbeiderne og bygge nødvendig ny kompetanse. Undersøkelser og statistikk viser at bedrifter som har rapportert et udekket kompetansebehov har blitt utsatt for tap av kunder, tap av markedsandel, redusert virksomhet og hindring av vekstutvikling.

Tavleforeningen vil få som ny oppgave å bidra til at også tavlebransjen inntar en bevisst holdning og går inn i en behovsorientert digital omstilling med de fordelene og mulighetene det innebærer i en grønn, elektrisk og digital fremtid inn i de neste 20 år.

historie2

 

21.06.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

Comodo SSL