3- eller 4-polt inntaksbrytere?

Installasjoner med flere strømforsyningsenheter i parallell

3- eller 4-polt inntaksbrytere?

Etter at det ble publisert e Tolkning 11 av NEK 400, gjeldende for installasjoner med flere strømforsyningsenheter i parallell, har det blitt reist en del spørsmål om de generelle kravene til frakoblingsutstyr i nettforsyningen til hovedtavlen.

Tolkning 11 beskriver og illustrerer en konsekvent bruk av 3-polt brytere i nettforsyningen til hovedtavler, mens interne strømforsyningsenheter skal tilkobles over 4-polt brytere.

Løsningene skal sørge for at nøytralleder under alle driftsforhold har en sikker og kontinuerlig forbindelse til jordpotensial.
Det understrekes videre at bruk av 3-polt brytere innebærer et avvik fra det generelle kravet til allpolig frakobling av enhver krets, men begrunnes ved at det i hovedtavlen vil være ubetydelig potensialforskjell mellom N og PE, slik at det ikke vil være fare ved arbeid i tavlen, og frakobling av N-leder vil ikke være nødvendig.

Installasjoner med kun nettforsyning
I hovedtavler med kun nettforsyning har det blitt en innarbeidet praksis å anvende 4-polt bryter i inntaket for at tavlen skal ha mulighet for allpolig frakobling iht det generelle kravet i NEK 400.

Det er imidlertid ikke et absolutt krav til frakobling av N-leder i hovedtavlen. Dette stadfestes i en FAQ fra NK 64, av 17.04. 2021, hvor det framgår at det anses som akseptabelt at bryter i inngående nettforsyning er 3-polt, uansett om tavlen har kun nettforsyning eller om installasjonen har en intern strømkilde i tillegg.

Installasjoner med 3-polt inntaksbryter i nettforsyningen vil i tillegg være godt forberedt for en UPS i installasjonen og en eventuell fremtidig intern strømkilde som vil gjøre krav til 3-polt inntaksbryter i nettforsyningen i samsvar med Tolkning 11.

Blir det ny praksis?
Dagens installasjonsnorm med Tolkning 11 og FAQ av 17.04.2021, aksepterer 3-polt bryter i nettforsyningen uansett om tavlen har flere strømkilder eller ikke.

I anlegg med kun nettforsyning til det elektriske anlegget, vil allikevel eksisterende praksis med 4-polt inntaksbryter fortsatt være anvendbar.

Hvis man har kjennskap til en utvidelse med en intern strømforsyningsenhet i nær fremtid, vil det imidlertid være fornuftig og riktig å utstyre hovedtavlen med 3-polt inntaksbryter i nettforsyningen.

Siden bruk av interne strømforsyningsenheter er sterkt økende, må en forvente at det vil komme bestemmelser om at installasjonen i alle nye bygg skal være forberedt for tilknytning av interne strømkilder.

 

For mer informasjon om forhold knyttet til Tolkning 11, se:

Ny tolkning – ny praksis (Tolkning 11)
Krav i NEK 400 Flere strømkilder i parallell 14.05.2021
Frakoblingsutstyr for nettforsyning til hovedtavler 28.05.2021

 

01.06.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL