60 deltakere fant veien til Tavleforum 8. desember 2016

Tavlebransjen samlet igjen medlemmer og interessegrupper til sitt tradisjonelle førjulsarrangement i FELIX Konferansesenter på Aker Brygge.

60 deltakere fant veien til Tavleforum 8. desember 2016

Dagsaktuell og viktig informasjon til tavlebransjen kunne igjen formidles til et faginteressert og lydhørt publikum.

Her er hovedpunktene i foredragene på agendaen:

Tavleforeningen informerer
Foreningen kunne denne gangen informere om hovedelementene i en ny strategiplan som gir føringer for foreningens arbeid frem til 2020. Strategiplanen bygger på en ny visjon som sier at
«Tavleforeningen skal bidra til å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje basert på dokumentert fagkompetanse».

Hans-Petter Nybakk kunne videre redegjøre for foreningens formålsparagrafer, strategiske arbeidsområder, målgrupper, interessegrupper og medlemsfordelene som gjør medlemskap i Tavleforeningen både attraktivt og lønnsomt.

Et av de viktige strategiske arbeidsområdene er «Formalisering av bransjens kvalifikasjonskrav». Myndighetene har tilbakevist behovet for en slik formalisering og forklarer at EU-bestemmelsene hindrer Norge i å etablere nasjonale kompetansekrav for utstyrsprodusenter.
Nybakk informerte om at foreningen nå ønsker å definere tavlebransjens anbefalte kvalifikasjonskrav, etablere et register for kvalifiserte tavleprodusenter og innlede dialog med viktige samarbeidende interessegrupper.

Tavleforeningen ser fram til at markedet, elektromiljøet og interessegrupper anerkjenner bransjens fokus på dokumentert fagkompetanse og ser fram til å holde medlemmene løpende informert om fremdriften.

6-punkts tavledokumentasjon
Tilbakemeldinger og rapporter tilsier at mange tavler ikke inneholder den informasjon og dokumentasjon som anvises i gjeldende forskrifter og normer. Tavleforeningen skal arbeide for en enhetlig praksis i vår bransje og foreslår nå en 6-punkts dokumentasjonspakke som skal være tilstrekkelig for de fleste mellomstore og store tavleanlegg. Dokumentasjonspakken består av: 
1. Kravspesifikasjon
2. Skilt
3. Datablad
4. Kursfortegnelse
5. Samsvarserklæring
6. Rutineverifikasjon.

Tavleforum presenterte en web-basert løsning for bruk på smarttelefon, nettbrett eller laptop og har dermed komplettert menyen for web-baserte hjelpemidler:
1. Spesifikasjonsskjemaer
2. Tavlesjekken
3. 6-punkts tavledokumentasjon

Synkarion har utviklet den web-baserte løsningen som ble presentert av Annette Norderhaug og som
samtlige medlemmer får tilgang til.

Tavleforeningen håper tavlebransjen tar dokumentasjonspakken i bruk som en bransjestandard og øsker spesielt at tavleprodusenter setter fokus på å etablere skjema nr.3 Datablad som dokumentasjonspakkens viktigste dokument.

6-punkts tavledokumentasjon vil bli forelagt DSB for anerkjennelse tilsvarende deres anerkjennelse ab NELFO’s 5SIKRE som dokumentasjonspakke for elektriske installasjoner.

Bruk av NEK EN 60204 Maskiners elektriske utrustning
Ofte er tavler en del av en maskin og betegnes dermed som maskintavle. Det hersker nok en del tvil både blant tavleprodusentene og deres kunder om når tilleggskravene for maskintavler trer inn, og Tavleforeningen får stadig henvendelser om eksempelvis krav til ledermerking, fargekoder og risikovurdering. Jørgen Walter orienterte hovedsakelig om NEK EN 60204, Maskiners elektriske utrustning, og hva den betyr i praksis for tavleprodusenter som bygger maskintavler. Jørgen satte fokus på at maskintavler også skal etterkomme kavene i maskinforskriften og at 60204 gjelder for all elektrisk utrustning på en maskin. For tavler kommer kravene i tillegg til basiskravene i NEK 439-2.
Foredraget ga grunnleggende informasjon om normens innhold, normens gyldighetsområde, hvilke krav som stilles og hvordan disse bestemmes av en forutgående risikovurdering. Avklaring av kundens eller maskinens særkrav utføres ved hjelp av spørreskjemaet Tillegg B i 60204.

Et viktig budskap i foredraget var også at det er maskinleverandøren som er ansvarlig for et ferdig maskinanlegg, og ansvaret omfatter også maskinens elektriske utrustning. Tavleprodusenter må derfor opprette god dialog med ansvarlig oppdragsgiver for at nødvendig sikkerhetsnivå skal kunne ivaretas.

Tavlebygging i Ex-områder
Stadig flere tavleprodusenter forespørres på tavler som skal plasseres i Ex-områder. Det har hersket en del usikkerhet og tvil om utførelse av Ex-tavler, om sertifiseringsplikt og hvilken kompetanse tavleprodusenter må inneha som leverandør til dette markedet. I Tavleforum kunne Henning Staff fra Trainor redegjøre for utstyrsforskriften FUSEX, gjeldende normer, prosedyrer for samsvarsvurdering og særskilte krav til vern for utstyr i Ex-soner. Henning informerte videre om Presafe (DnV/NEMKO) som i dag er eneste «notified body» i Norge for sertifisering av Ex-utstyr.

Informativt for tavleprodusenter som ønsker å gå inn i Ex-markedet, oppsummeres foredraget til Staff i følgende punkter:

 • Tavler i Sone 0 og 1 er sertifiseringspliktig (Atex sertifikat fra 3.part)
 • Tavler i Sone 2 kan egenerklæres og trenger ikke 3.part erklæring. Ved egenerklæring krever ikke myndighetene sertifisering av virksomhet eller utstyr, men man må kunne dokumentere at virksomheten har tilstrekkelig Ex-kompetanse og at utstyret blir bygget etter relevante normer for samsvar med sikkerhetskravene i FUSEX.
 • For sertifiseringspliktig tavler (Sone 0 og 1) skal sertifikat kun utstedes av Notified Body. I Norge er dette kun Presafe (tidligere Nemko / DnV)
  - Presafe tilbyr imidlertid en samarbeidsordning for Ex verksteder som gir mulighet for at tavleprodusent kan utføre deler av arbeidet med verifikasjon og vurdering selv. Eksempler på slikt arbeid er:
  - Verifikasjon av utstyrs samsvar med norm
  - Testing (eksempel Temperaturklasse)
  - Sette sammennødvendig dokumentasjon
  Presafe skal så vurdere tavleprodusentens verifikasjon/dokumentasjon for tavlen og utstede sertifikat.
  Samarbeidsordningen med Presafe går ut på at Presafe sertifiserer bedrifter basert på godkjenning av kompetanse. Etter avtale med Presafe er det Trainor som tilbyr denne utdannelsen i Norge.

Kanalskinnesystemer

Prefabrikkerte kapslede strømskinner blir stadig benyttet oftere for energitransport og fordeling i næringsbygg og industri. Lars Huseby fra Scanelec AS kunne redegjøre for at tavleprodusentene nå er en voksende kundegruppe og at kanalskinner ofte er en del av tavleprodusentens leveranse. Lars pekte videre på at kanalskinner også er omfattet av normserien NEK 439 med del 6 som produktnorm. Del 6 er en av produktnormene i NEK 439 Bok B som inneholder delene 4-7.
Kanalskinnesystemer er på grunnlag av overnevnte absolutt et interesseområde for tavlebransjen, hevder Huseby, og det var kanskje på tide at Tavleforeningen for første gang kunne sette temaet opp på agendaen i Tavleforum.

Lars Huseby påpekte at det er manglende praksis og punkter i normen som Tavleforeningen fortsatt bør arbeide med for å skape en ens forståelse både hos tavleprodusenten som kunde og hos det beskrivende ledd. Viktige punkter for diskusjon, utdyping og avklaring er etter Husebys mening:

 • Branngjennomføringer, beskrivelse og normreferanse
 • Elektromagnestisk felt
 • Funksjonsdyktighet
 • Ufaglært betjening
 • Sprinkel godkjent
 • Kapslingsgrad IP
 • Brann last
 • Installasjon

Lars Huseby foreslår at Tavleforeningen etablerer en interessegruppe for produktområde kanalskinner, noe Tavleforeningen tar med videre i sine vurderinger.

NEK 399
Hans Brandtun hos REN var invitert for å redegjøre for status for NEK 399-1 og 2. Foredraget inneholdt videre informasjon om:

 • Installasjonsregler innlemmes i NEK 399
 • Utfordringer videre
 • Glimt fra løsninger for næringsbygg
 • NEK 399 og forholdet til REN-bladene


Hans Brandtun forteller at NEK 399-1 for boliger har fått godt gjennomslag i bransjen. Det har kommet gode standard produkter ut på markedet og man har etablert et tydelig grensesnitt for el og ekom med klare ansvarsforhold. Det pekes imidlertid på at normens minimumsmål for seksjonene og målerplassens størrelse fortsatt er en utfordring, i tillegg til noe kondens og korrosjonsproblemer.
Normkomiteen for NEK 399 har innsett at normen for eneboliger, boligblokker og næringsbygg i stor grad har gjenbruk av løsninger. Dette har ledet fram til en beslutning om at det tas sikte på å gi ut en samlet NEK 399 for alle typer bygg i august 2017.

En smugtitt i ny NEK 399 pekr på følgende innhold:

 • Tilknytningsskap for alle direktemålte anlegg <= 80 A
 • Kabel til hovedtavle for anlegg 80 A< In <1250 A
 • Nettstasjon i bygg og skinneføring fra trafo til hovedtavler I anlegg ≥1250 A
 • Eget kapittel om spesialanlegg Inkorporering av installasjonsreglene (relevante punkter)
 • I boligblokker kreves intern distribusjon og etasjefordelere

REN øsker videre at nye NEK 399 inneholder 3D prinsippskisser som viser traforom og tavlerom arrangement med skinneføring og tilsvarende prinsipparrangement og typiske utførelser av hovedtavler i næringsbygg. Tavleforeningen har gitt innspill til dette arbeidet med klare ønsker om at føringene fra REN kun skal være informativ som prinsipper og eksempler og ikke tolkes som bindende for utførelsen.

Tavleforeningen ser at slike skisser kan være nyttig som informasjonsformidler til arkitekter og rådgivende ingeniører som skal legge til rette for etterfølgelse av NEK 399 blir gjennomførbart i nye fremtidige bygg.

Til tross for relativt godt frammøte, savnet Tavleforeningen deltakelse fra svært mange medlemmer som vi håper vil finne tid for deltakelse på neste Tavleforum til våren som vil inneholde nye aktuelle faglige temaer og et formelt Årsmøte.


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL