Tavleforum med årsmøte 2017

Et Tavleforum med nyttig faglig innhold og et godt Årsmøte.

Tavleforeningen avholdt Tavleforum med Årsmøte på Sørmarka konferansehotell 27.-28.april 2017. I tråd med tradisjon og forventning ble det et Tavleforum med allsidig faglig program med høy aktualitet og viktighet for tavlebransjen.

Designverifikasjon av temperaturstigning i tavler.

Tavleprodusenter skal kunne verifisere at tavler blir planlagt, utført og kvalitetsikret i samsvar med NEK 439. Tavlebransjen har tatt dette på alvor og har i stor grad etablert gode rutiner og systemer for designverifikasjon av tavler. Tilbakemelding fra medlemmene tilsier imidlertid at verifikasjon av de termiske forhold i tavler er en utfordring for mange produsenter.
Per Rapstad, daglig leder i Aura Electric AS, kunne på Tavleforum redegjøre for designverifikasjon av temperaturstigning i tavler og hvilke metoder vi har tilgjengelig for dette ifølge NEK 439.

For mindre tavler med merkestrøm lavere enn 630A kunne Rapstad presentere eksempler på forenklede metoder for anvendelse avhengig av om det foreligger opplysninger fra skapleverandør om maksimum varmeutvikling i tavlen eller ikke.

Årsmøte1


For større tavler med merkestrøm opp til 1600A fikk vi en introduksjon av en beregningsmetode som er beskrevet i NEK EN 60890. Normen beskriver betingelsen for anvendelse av metoden, beregningsprosedyrer samt kurver, tabeller og formler for utregningene. Per Rapstad presiserte nødvendigheten av å ha normen tilgjengelig når beregninger skal gjennomføres.

NEK 439 setter en begrensning for bruk av beregningsmetoder for termiske forhold. For tavler med merkestrøm over 1600A er man henvist til å benytte en metode som er basert på at tavlen dimensjoneres i samsvar med et testede løsninger som er utført og dokumentert av den originale produsent av tavlesystemet. For at denne metoden skal være anvendbar, må produsenten av tavlesystemet tilby designregler, dimensjoneringstabeller eller annen referanse til testet løsning.

Tavleprodusenter rådes til å gå i samarbeid med sin systemleverandør for avklaring av hvilke designregler og hjelpemidler de stiller til rådighet for å verifisere at normens temperaturgrenser ikke overstiges.
Per Rapstad utarbeider nå et temahefte, «Guid for verifikasjon av temperaturstigning i tavler», i samarbeid med Tavleforeningen. Vi håper å kunne presentere temaheftet som et nyttig hjelpemiddel og verktøy tidlig høst 2017.

Kvalifikasjonskrav for Tavleprodusenter
Tavlebransjens kvalifikasjonskrav er en fanesak for Tavleforeningen. Som elektroforetak med faglærte tavlemontører med fagbrev, er bransjens rustet til å produsere avanserte tavler som blir en viktig og vital del av et elektrisk anlegg. Som en sikkerhet og garanti for at virksomheter har kvalifisert personell, bør slike krav være formelt definert og forskriftsbelagt. Da dette ikke er tilfelle i dag, ser Tavleforeningen trussel i muligheten for useriøse etableringer som ikke kan spores av myndighetene på grunn av manglende virksomhetsregister for tavlebransjen. Hans-Petter Nybakk redegjorde for status i vår dialog med myndighetene som hittil har avslått videre utredning av kvalifikasjonskrav for tavlevirksomheter.

Årsmøte2

Det ble også redegjort for et drøftelsesmøte som er avholdt med noen av bransjens viktige interessegrupper: Nelfo, RIF, Finans Norge, Norsk Industri og Statsetatenes Elektroforum. Hensikten med møtet var å spørre aktuelle samarbeidspartnere om registreringsordning og formalisering av kvalifikasjonskrav for tavleprodusenter vil være ønskelig og eventuelt hvilke fordeler det kan innebære i form av kvalitetssikkerhet, økt elsikkerhet og redusert brannfare. Nybakk refererte videre at interessen for kvalifikasjonskrav og registrering er stor og at Tavleforeningen nå utreder alternativ løsning for å iverksette en bransjestandard for kvalifikasjoner og et virksomhetsregister for produsenter som innehar disse.

Kvalifikasjonskrav for arbeid i installert tavler
Tavleforeningen mottar mange henvendelser om kvalifikasjonskrav for tavlemontører og servicepersonell som utfører vedlikehold, service, utvidelser og ombygging av installerte tavler. Tavlebransjen er vel kjent med at det ikke stilles formelle kvalifikasjonskrav for tavlevirksomheter, men hva når tavler blir en del av det elektriske anlegget?

Hans-Petter Nybakk gikk igjennom FEK og konstaterte at FEK ikke gjelder for tavler under produksjon hos tavleprodusent. Situasjonen er imidlertid en helt annet etter at tavlene er tilkoblet et elektrisk anlegg. FEK beskriver entydig at arbeid i installerte tavler krever fagbrev og at faglig ansvarlig er ansatt hos registrert installatør og har avlagt installatørprøven. Arbeid i installerte tavler skal betraktes som arbeid i et elektrisk anlegg. Det er derfor alltid en registrert installatør som er tiltaksansvarlig for arbeid i installerte tavler. Men Nybakk kunne forklare at FEK åpner for at utførende montør kan være innleid montør med fagbrev, og det er denne paragrafen som forskriftsmessig legger til rette for at tavleprodusenter kan tilby og utføre tilleggsarbeider i installerte tavler. Tavleprodusentene har i tillegg best realkompetanse på dette feltet og tavlearbeider i installerte tavler er et betydelig marked for tavlebransjen.

Årsmøte3

Nybakk pekte videre på at arbeid i installerte tavler må planlegges og risikovurderes i samarbeid med ansvarlig installatør slik at utførende og ansvarlig part legger til rette for at arbeidet i tavlene blir utført uten fare for person, brann eller den øvrige elektriske installasjonen. Tavleprodusenter må derfor etablere prosedyrer og sjekklister for denne viktige delen av bedriftens virksomhetsområde.

Jordfeilvarsling og isolasjonsovervåking
Tavlebransjen er vant med å legge konsulentbeskrivelse og spesifikasjoner til grunn for valg at utstyr og vern i tavlene. Hvis krav til jordfeilvarsling eller isolasjonsovervåking ikke er beskrevet, er det viktig at tavleprodusentene gjør de riktige vurderingene i samarbeid med oppdragsgiver slik at forskrifts-/normkrav og eventuelle kundekrav skal kunne ivaretas. Man har også erfart at forskriftsmessige løsninger eller prinsipper ikke er beskrevet korrekt og entydig fra konsulentens side. På dette utgangspunkt inviterte Tavleforeningen Svein Holla, daglig leder Elteco, til å redegjøre for:

 • Deteksjonsprinsippene for jordfeil
 • Løsninger og utstyr for de forskjellige nettsystemene
 • Konsekvensen av jordfeil

Jordfeil i installasjoner og utstyr har hyppig forekomst og Holla presiserte innledningsvis at det er ikke spørsmål om vi får en jordfeil, med når vi får en jordfeil. Holla understreket videre at målet med deteksjon av jordfeil er bl.a:

 • Sikker personbeskyttelse
 • Krav til anleggsbeskyttelse
 • Sikkerhet for miljø
 • Sikkerhet mor brann
 • Lange driftssikre perioder
 • Kort feilsøkingstid
 • Unngå feil

Årsmøte4


Mye kan gå galt med uoversiktlige konsekvenser. Eksempler kan være:

 • Driftsstopp
 • Ufrivillig start
 • Falske alarmer
 • Tæring på materiell pga krypstrømmer
 • Personskade

Viktig budskap fra Svein Holla er at installasjonsnormene hovedsakelig setter fokus på personbeskyttelse og beskyttelse mot brann. Når det gjelder bedriftenes og næringsbyggenes krav til driftssikkerhet produksjonssikkerhet, er det egne risikovurderinger som må legges til grunn for eventuelle valg av jordfeilutstyr.

Foredraget til Svein Holla var oppklarende i forhold til hvile deteksjonsmetoder som anvendes og i hvilke nettsystemer de kan benyttes.
Viktigste deteksjonsprinsipper er:

 • Jordfeilvarsling (vern), mA
 • Isolasjonsovervåking , kOhm

Jordfeilvarsling er utviklet for TN og TT nett mens isolasjonsovervåking ikke kan benyttes i jordede systemer. Isolasjonsovervåking er utviklet for IT-nett, og best egnet i et anlegg som er alene i trafokretsen.
Svein Holla presenterte hvordan feilstrømmer går i de forskjellige nettsystemene og redegjorde for måleprinsippene for utstyr som overvåker og detekterer. Jordfeilfenomen, feilstrømmer, beskyttelseskrav og utstyrsteknologi er imidlertid svært nyansert og det faglige innholdet kan ikke gjengis ytterligere i denne omtalen.


NEK 400 Landbruk
Tavleforeningen var blant høringsinstansene for NEK 400 Landbruk som ble publisert i februar 2016. En arbeidsgruppe utarbeidet høringssvar og fremmet en rekke forslag for økt fokus på utførelse av tavlene og økt sikkerhet over tid. Dokumentet har nå status som en Teknisk Spesifikasjon som kan tas i bruk i nye installasjoner etter enighet mellom byggherre (bonden) og installatør/konsulent. NEK 400 Landbruk stiller skjerpede krav til installasjoner, til elektrisk utstyr og tavler med hovedhensikt å forebygge brann og øke driftssikkerhet og levetid.

På Tavleforum gikk Hans-Petter Nybakk igjennom de krav i spesifikasjonen som påvirker tavlenes utførelse og hvordan sikkerheten skal opprettholdes over tid.

Årsmøte5

Her er noen eksempler på de skjerpede krav som spesifiseres for tavler:

 • I den grad det er mulig skal tavler bygges etter NEK439-3.
 • Tavler i samsvar med NEK439-2 skal være avlåst og merket «adgang kun for sakkyndig/instruert person.
 • Tavler skal generelt ikke belastes mer enn 70% av merkestrømmen.
 • Maks temperatur inne i tavler skal generelt ikke overstige 45°C ved full last.
 • Maks temperatur inne i tavler i veksthus skal ikke overstige 40°C ved full last.
 • Når tavler har lavere omgivelsestemperatur enn +5°C, skal det monteres varmeelement som sikrer en innvendig temperatur på minimum +5°C.
 • Tavler i krevende sone skal ha metallisk kapsling min. IP55.
 • Ved bruk at sikringsautomater i veksthus skal det benyttes samleskinner som gir min 5mm luft mellom automatene.
 • Det anbefales at det benyttes lysbuevern og CO2 ampuller i fordelinger.
 • Nye tavler skal ha minimum 30% ekstra plass for fremtidige utvidelser.

For å opprettholde kravene og sikkerheten over tid fikk Tavleforeningen gjennomslag for følgende bestemmelser gjeldende for senere utvidelser og ombygging av tavler:

 • Belastningsgrenser og temperaturgrenser skal ikke overstiges
 • Endringer, utvidelse eller ombygging skal ikke gjøre tavleleverandørens samsvarserklæring ugyldig
 • Utførende for endringen skal utstede samsvarserklæring

Avslutningsvis kunne Nybakk presisere at kravene i spesifikasjonen kan medføre høyere installasjonskostnadene totalt for byggherren og at de også vil påvirke prisen på tavlene til en viss grad. 

På tilbudsstadiet bør det derfor avklares om NEK 400 Landbruk skal legges til grunn.


Grønt skifte med fokus på fordelingstavler
Intet uttrykk er mer aktuelt i samfunn og næringsliv enn «det grønne skiftet». Det legges til rette for store endringer i energibruk og valg av energikilder og utviklingen har en lang rekke tekniske, økonomiske og miljømessige aspekter.

Årsmøte6

Tavleforeningen er klar over at nye eller supplerende energikilder også vil påvirke tekniske løsninger og innhold i fordelingstavler. Som en kick-off for grønt skifte i tavleforeningen ble Harald Hammer, fagansvarlig solenergi fra COWI, invitert til å holde et innlegg dette med fokus på fordelingstavlene. 

Innledningsvis pekte Hammer på føringene som ligger i NEK 400:

NEK 400-7-712 gjelder for elektriske installasjoner i strømforsyningssystemer med solcellepaneler inkludert systemer med AC-moduler. Denne normen er fra 2002 og ny revisjon er ventet.

NEK 400 5-55 avsnitt 551.7 omtaler tilleggskrav for installasjoner hvor strømforsyningsenheten kan drives i parallell med andre strømkilder, herunder den allmenne strømforsyningen.
 
Vi fikk videre en innføring i hvordan solcelleanlegg fungerer, hvordan de kobles til vekselrettere, hvordan vekselrettere kobles til fordelingene. Det er lastflyten som avgjør hvor strømmen går og overskuddsstrøm selges på nettet.

I følge Harald Hammer er alt solcelleutstyr laget for TN-nett og for IT-nett må benyttes en-fas vekselretter eller trafo.

Det ble presentert ulike oppbygginger og konfigurasjoner med tilhørende vurderinger av bl.a kortslutningsnivåer, funksjoner og andre sikkerhetsaspekter. Hammer påpekte usikkerheter og hadde mange spørsmålstillinger. Dette vitner om at fagområdet mangler mye erfaring ennå og vi må forvente at også forskrifts- og normverket skal utvikles ytterligere.

Undertegnede vil arbeide for at Tavleforeningen bidrar til at tavlebransjen oppdateres løpende med informasjon om utsyr og løsninger i tavler som har supplerende energikilder som solcellepaneler. Det grønne skiftet kommer ingen unna, og her må vi lære mer!

Kravspesifikasjon for samferdselstavler
Samferdselsprosjekter utgjør et stort marked i Norge og med betydelige elektroentrepriser med økende kompleksitet. Tavleforeningen ønsket å bringe Statens Vegvesen til Tavleforum for å informere om sine bedriftsinterne krav i egne prosjekter.

Årsmøte7

Geir-Olav Nerlien formidlet et differensiert bilde av brukerkravene, godt illustrert med bilder og eksempler.
Nerlien tok utgangspunkt i Vegvesenets grunnleggende fokus på etterfølgelse av forskrifter og normer gjeldende for elektriske anlegg og maskiner som hovedkrav. Han redegjorde i tillegg for hvilke typer tavler som omfattes og grunnleggende brukerkrav for disse. Brukerkravene er nøye vurdert ut ifra en behovsorientert risikoanalyse.

Typiske tavletyper er:

 • Tunneltavler
 • Veilys tavler
 • Bru tavler
 • Trafikkdata tavler
 • Pumpetavler

Tunneltavler differensieres videre som følger:

 • Normal kraft tavler
 • Nødstrøms tavler
 • Styretavler i og utenfor tunnelen
 • Pumpetavler

Kravene profileres systematisk i en Håndbok som utgjør Vegvesenets interne kravspesifikasjon for elektriske installasjoner, tavler og maskiner.

Geir-Olav Nerlien gikk igjennom de spesifikke kravene for hver tavletype og fikk synspunkter og tilbakemeldinger fra deltakerne som muligens vil føre til noen korreksjoner. Vi håper Nerlien satte pris på konstruktive innspill og Tavleforeningen har i etterkant tilbudt å være en rådgivende høringsinstans før neste utgave av Håndboka publiseres.

Tavleforeningen oppfordrer tavleprodusenter som ønsker å bli leverandør til samferdselsprosjektene, å sette seg inn i Håndbokas krav og konsulentbeskrivelsens innhold før slike anlegg tilbys.

Motivasjon
Tradisjonen tro kunne Tavlforum avsluttes med et fagnøytralt innlegg med fokus på motivasjon. Med sin enkle, åpne og slentrende stil holdt Marco Elsafadi oss i ånde med nyttig hverdagspsykologi på en måte som vi alle kunne kjenne oss igjen i.

Marco

 

Sosiale aktiviteter
Dag 1 ble det rom for litt fysisk utfoldelse og sosiale aktiviteter. Det ble lagkonkurranse med ulike oppgaver hvor lagene måtte samarbeide om linebalansering, "fisking", palleståing og quiz.

Årsmøte8

 

Og med hodet fylt av fag, med nyetablerte relasjoner og mer bevisst på vårt ansvar i samspill med andre mennesker, kunne vi vende hjem med gode inntrykk og minner fra nok et nyttig og hyggelig bransjetreff i Tavleforeningen.

03.05.2016
Hans-Petter Nybakk,
Faglig leder