Ny tolkning - ny praksis!

Strømmenes veier er uransakelige, ... spesielt når elektriske anlegg blir forsynt av flere parallelle strømkilder

Ny tolkning - ny praksis!

Strømmer på avveie kan skape

  • brann
  • korrosjon
  • elektromagnetisk støy

Utforming av elektriske anlegg må derfor alltid sikre at sannsynligheten for driftsstrømmer i PE-lederen er minimal, at nøytralleder alltid har en sikker forbindelse til jord og at sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene unngås.

Så skulle man vel tro at NEK 400:2018 ivaretar disse utfordringene på en entydig måte. Sommeren 2020 har imidlertid NK64 valgt å vedta en ny tolkning, Tolkning 7, som er basert på en pågående revisjoner av de relevante IEC-normene.
 
Økende bruk av supplerende strømkilder og differensierte forsyningsløsninger med eksterne og interne strømkilder i parallell, sammen med revisjoner av IEC-normer, har imidlertid gjort det nødvendig for NK64 å vurdere forholdene ved flere strømkilder i et nytt lys og beskrive tydelige løsningsprinsipper for å skape lik forståelse og praksis.

I ny Tolkning 7, som ble vedtatt i sommer, har NK64 vurdert kravene i NEK 400:2018 om allpolig frakobling og ubrutt N-leder opp mot hverandre. Tolkningen gir en systematisk og punktvis redegjørelse for hvordan disse kravene nå skal ivaretas, godt hjulpet av prinsipielle skjemaer.

Føringene og prinsippskjemaene i Tolkning 7 vil:

  • sørge for at N-leder alltid har en entydig forankring til jord, og
  • redusere muligheten for driftsstrømmer i jordingssystemene, og
  • gi mulighet for allpolig frakobling av den enkelte strømforsyningsenheten, og
  • gi mulighet for beskyttelse mot interne jordfeil i en strømforsyningsenhet, og
  • eliminere behovet for spesielle koblingsarrangement for å sikre N-leders forbindelse til jordpotensial.

Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64 — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) | Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Løsningsprinsippene medfører endring av praksis for tavleprodusenter. Tavleforeningen utarbeider derfor en FAQ med en forenklet forklaring som henviser til Tolkning 7 og som illustreres med 5 prinsipielle og typisk tavlearrangement.

Men er da prinsippene ved flere strømkilder endelig avklart?
Vanskelige saker har alltid mange sider, og involverte parter kan ha ulike ønsker og synspunkter. På vegne av netteierne peker REN på noen utfordringer mht prinsippene i Tolkning 7 for inntaksmetode C (iht NEK 399). REN har gitt et innspill til revidering av tolkningen og er i dialog med NK64 om dette. Vi kan forvente en endelig avklaring av dette forholdet i februar 2021.

Tavleforeningen følger med i utviklingen og vil distribuere en FAQ med prinsipielle tavlearrangement så snart en avklaring foreligger. NK64 bekrefter at Tolkning 7 står inntil NK64 eventuelt gjør en endring.


16.12.2020
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL