Ny tolkning - ny praksis ved flere strømkilder!

Ny tolkning - ny praksis ved flere strømkilder!

Strømmer på avveie kan skape

  • brann
  • korrosjon
  • elektromagnetisk støy

Utforming av elektriske anlegg må derfor alltid sikre at sannsynligheten for driftsstrømmer i PE-lederen er minimal, at nøytralleder alltid har en sikker forbindelse til jord og at sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene unngås.

 

Så skulle man vel tro at NEK 400:2018 ivaretar disse utfordringene på en entydig måte, også for anlegg som får flere strømkilder i parallell.
Men strømmenes veier er uransakelige, og som på mange andre områder, er det ikke alltid slik at det som var riktig i går, blir vurdert som akseptert løsning i dag. Sommeren 2020 valgte NK64 å vedta en ny tolkning av NEK 400, Tolkning 7, som ble basert på en pågående revisjoner av de relevante IEC-normene.
Tavleforeningen presenterte Tolkning 7 i Tavleforum i desember 2020, selv om tolkningen allerede hadde skapt grunnlag for en del usikkerhet og diskusjon. Kompliserte saker har alltid mange sider, og involverte parter fremmet i etterkant ulike synspunkter, ønsker og krav.
Tavleforeningen ønsket at tolkningens prinsippløsninger måtte differensieres tydeligere for alle inntaksmetodene A, B og C (ref. NEK 399)
På vegne av netteierne pekte REN bl.a. på noen utfordringer knyttet til opprettholdelse av driftssikkerhet nettstasjonene ved inntaksmetode C (trafo plassert i samme bygg som installasjonen).

Ny Tolkning 11 erstatter Tolkning 7
På grunnlag av diskusjonene og innspillene, vedtok NK64, 04.02.2021, en revidert tolkning, Tolkning 11, som erstatter Tolkning 7 i sin helhet. I tolkningen blir kravene i NEK 400:2018 om all-polig frakobling og ubrutt N-leder vurdert opp mot hverandre. NK 64 anser at i de tilfellene hvor kravet til all-polig frakobling fravikes ved bruk av 3-polte brytere, vurderes ikke dette lenger som et faremoment, fordi N-leder og PE-leder i disse tilfellene har tilnærmet samme potensial.
Tolkning 11 gir nå en godt strukturert og systematisk redegjørelse for prinsippløsninger ved flere interne strømkilder og for hver av inntaksmetodene A, B og C, godt hjulpet av gode prinsippskjemaer for alle alternativene.
Føringene og prinsippskjemaene i Tolkning 11 vil:

  • sørge for at N-leder alltid har en entydig forankring til jord, og
  • redusere muligheten for driftsstrømmer i jordingssystemene, og
  • gi mulighet for all-polig utkobling/frakobling av den enkelte strømforsyningsenheten, og
  • gi mulighet for beskyttelse mot interne jordfeil i en strømforsyningsenhet, og
  • eliminere behovet for spesielle koblingsarrangement for å sikre N-leders forbindelse til jordpotensial.

Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64 — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) | Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Endring av praksis
Løsningsprinsippene medfører endring av praksis for tavleprodusenter. Tavleforeningen utarbeider derfor en FAQ med en forenklet forklaring som henviser til Tolkning 11 og som illustreres med prinsipielle og typisk tavlearrangement for de forskjellige inntaksmetodene.
Det er sterkt økende bruk av supplerende strømkilder og differensierte forsyningsløsninger med eksterne og interne strømkilder i parallell, og Tavleforeningen ser nå frem til at alle parter i verdikjeden kan forholde seg til Tolkning 11 og de føringene og prinsippene som der beskrives.

Tavleforeningen setter Tolkning 11 opp som hovedtema på vårt nettbaserte Tavleforum 29.04.2021 kl. 09-11.30.
Benytt anledningen for å få ny og viktig informasjon uten kostnader ved å melde deg på Tavleforum. 
Les mer og meld deg på her

 

17.03.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL