Nytt temahefte

Lysbuefare i tavler

Nytt temahefte

Med unntak av de større industrianleggene og offshore-industrien, mangler tavleanleggene i de fleste næringsbygg, i anlegg og på maskiner, merking som indikerer hendelsesenergien ved en lysbuekortslutning, selv ved høye belastningsstrømmer og kortslutningsnivåer. Dette gjør farenivået uoversiktlig og tavlerommene til en farlig arbeidsplass.

Tavleforeningen jobber for å formidle kunnskap om lysbuefarer og det aktuelle regelverket til tavleprodusenter, rådgivere, installatører og anleggseiere og gir nå ut et nytt temahefte for informasjon og påminnelse om dette viktige temaet.

Temaheftet belyser lysbuefenomenet, årsaksforholdet, lysbuens ødeleggende krefter (hendelsesenergi), ansvarsforhold og beskriver alternative metoder og tiltak for å hindre lysbuefeil og begrense skadeomfanget.

Det nye temaheftet setter også fokus på gjeldende regelverk og bruk av riktig personlig beskyttelsesutstyr i henhold til den aktuelle beregnede hendelsesenergien for at service og vedlikehold skal kunne utføres på en trygg måte.

Tavleforeningen håper temaheftet kommer til nytte for planleggere, konstruktører, service personell og ikke minst anleggseierne som har det overordnede ansvaret for å kjenne og informere om farepotensialet i egne elektriske anlegg.

Tavleforeningen ønsker å tilby behovsrettede temahefter med nyttig faglig innhold for rådgivere, byggeiere, installatører og ikke minst tavleprodusentene selv. Tidligere er følgende temahefter utgitt:

  • Ekstra sikkerhet i tavler (form utførelse) - Guide for spesifisering av innvendige skiller i tavler
  • Temperaturstigning i tavler - Guide for verifikasjon av temperaturstigning i tavler
    Det tredje temaheftet er nå tilgjengelig og klart for distribusjon:
  • Lysbuefarer i tavler - Guide for vurdering av skadebegrensende tiltak og bruk av riktig personlig verneutstyr.

Les temahefte «Lysbuefare i tavler»


Alle temahefter er tilgjengelig HER

 

21.06.2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

Comodo SSL