REN endrer retningslinjer for antall ledere gjennom måletrafoer

- til stor fordel for tavleprodusentene

REN endrer retningslinjer for antall ledere gjennom måletrafoer

Tavleforeningen er i løpende dialog med REN. Foreningen er høringsinstans i tavlerelaterte saker, og tar aktivt initiativ til forslag om tilpassinger og endringer av retningslinjer der disse oppfattes å være lite formålstjenlig for tavlebransjen. 

Det er REN, som på vegne av nettselskapene, utarbeider retningslinjer for utførelse av målepunkt i lavspenningsinstallasjoner.

Frem til nå har det vært en hovedregel at det normalt tillates kun bruk av én primærleder gjennom samme strømtransformator. Avvik fra dette skulle avtales med Nettselskapet i hvert enkelt tilfelle.

På bakgrunn av flere henvendelser fra våre medlemmer, har Tavleforeningen tatt dette kravet opp med REN med ønske om en revisjon, for å unngå at det må opprettes unødige og plasskrevende koblingspunkter som potensielle feilkilder på hver side av en strømtransformator.


Hva kan nå betraktes som én primærleder gjennom strømtransformatorer
Etter god dialog har REN imøtekommet tavlebransjens innspill. REN-blad 4002 v.3.3 av januar /2021, gir nå en mer nyansert beskrivelse av hva som kan betraktes som én primærleder. Av teksten fremgår følgende to hoved-definisjoner på én primærleder:

  • Parallellkoblede skinner som er mekanisk sammenkoblet
  • Parallellkoblede isolerte ledere i rør, strømpe eller tydelig sammenbuntet på annen
    måte.

Ytterligere detaljer om antall og forlegning av primærledere gjennom strømtransformatorer framgår av REN-blad 4002 Pkt. 8.1.2.1 som gjengis her i sin helhet:

 Ren blad

Endringen fremgår også av Tavleforeningens FAQ-side under hovedtema Krav i REN-blad.

01.03.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL