Rengjøring av tavler etter brann- og vannskader

Hvilke forhold skal legges til grunn for beslutning om teknisk renovering, utskifting av komponenter eller fornying av tavler?

Rengjøring av tavler etter brann- og vannskader

Når uhellet er ute eller når feil inntreffer, blir også elektrotavlene utsatt for skadepåvirkning. En brann i bygninger, gjennomtrengning av forurenset vann eller annen miljøforurensning påvirker ofte tavlene i stor grad. Intern lysbue i tavlene vil medføre omfattende ødeleggelser. Tavler er ikke konstruert for å tåle slik ytre påvirkning fullt ut, og skadeomfanget er varierende og ikke alltid så lett synlig. Slike skader betraktes som sekundærskader etter brann eller vanngjennomtrengning, men kostnadene for disse overgår svært ofte primærskadene.

Må oppnå samme funksjonalitet
Etter skadepåvirkning er det viktig at det blir tatt en kvalifisert beslutning med hensyn til teknisk renovering av tavlene. Tavler må bringes tilbake til den funksjonaliteten og sikkerhetsnivået den hadde i utgangspunktet.

I praksis blir ofte kun synlig defekte komponenter skiftet ut, hvoretter tavlene blir rengjort for sot, slam eller andre partikler. Det anvendes forskjellige anerkjente rengjøringsmetoder, og slik overflaterens er godt egnet for rutinemessig vedlikehold av tavler som står i aggressive miljøer og til daglig blir utsatt for støv, partikler eller væske.

Etter større skadeomfang er det imidlertid berettiget å stille spørsmål om rengjøring på tavledelenes og komponentenes overflater er tilstrekkelig for å sette tavler i sikker varig drift igjen etter en skadepåvirkning?

Gasser og korrosjon er farlig
Vi vet at forurensning som sot, branngasser og slamvann kan trenge inn i komponenter som effektbrytere eller annet koblings- og sikringsmateriell, spesielt når påvirkningen skjer under høyt trykk og høye temperaturer som eksempelvis fra en intern lysbuekortslutning. Kontaktflater og andre innvendige vitale deler kan med høy sannsynlighet bli påvirket. Viktig utstyr mister sin funksjonalitet og får en kvalitetsforringelse med svært uforutsigbare konsekvenser.
Ved brann oppstår klorgasser som utvikler saltsyre som forårsaker korrosjon og som igjen gir dårligere elektriske forbindelser.
Ved inntrenging av vann vil salter, mineraler og partikler forårsake korrosjon med varmgang og kortslutning som konsekvens.
Et godt visuelt uttrykk etter rengjøring av overflater gir derfor ikke tilstrekkelig trygghet for tavlens videre funksjon, ytelse og levetid.

Problemstillingen gjelder ikke bare tavlers videre sikkerhet for personer og drift, men omfatter også ansvarsforholdene etter rehabiliteringer et utført.

OppryddingBrann1

 

Mange spørsmål må stilles
Ingen skadesituasjon er lik, og skadeomfang avhenger av mange faktorer. Før rehabilitering av tavler utføres, må derfor hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt. For å vurdere og ta beslutning om skadeutbedring eller eventuell utskifting, må man stille mange spørsmål som ledd i en omfattende risikovurdering:

 • Er skadeomfanget oversiktlig?
 • Er rengjøring tilstrekkelig?
 • Hvilken rengjøringsmetode kan benyttes?
 • Er det mulighet for at gasser, støv, sot og partikler kan ha trengt inn i komponenter?
 • Er utskifting av komponenter nødvendig?
 • Er utskifting av skinner, ledere og tavledeler nødvendig?
 • Er det tegn til eller usikkerhet om eventuelle senskader?
 • Hva med garantier og ansvar for videre drift?
 • Må tavlen fornyes?

Hva sier utstyrsleverandørene?
Utstyrsleverandørene er samstemte i sine faglige uttalelser vedrørende komponenters tåleevne og tilstand etter ytre påvirkning som de iht relevante produktnormer ikke er konstruert for:

 • Det er mulig å fjerne sot og belegg på synlige overflater, men det vil ikke være mulig å fjerne korrosjon eller annet som påvirker kontaktflater og annet innvendig i komponenter.
 • Vern og koblingsutstyr som har vært utsatt for inntrenging av forurensede væsker eller korrosive gasser vil alltid ha en udokumentert kvalitet og levetid i tillegg til at all garanti opphører til tross for at skadeomfanget ikke er synlig.
 • Vern og koblingsutstyr som blir utsatt for overstrøm, feilstrøm og overspenning utover komponentens merkeverdier vil ha synlige eller ikke synlige defekter med uoversiktlige konsekvenser.
 • Garantier og bekreftelse på komponentenes samsvar med tekniske spesifikasjoner bortfaller etter skadepåvirkning som med stor sannsynlighet har rammet komponentenes innvendige deler.

Kompetanseutveksling og samarbeid mellom involverte parter
Det er flere parter involvert etter en skadepåvirkning i tavler: Anleggseier, installatør, tavleleverandør, komponentleverandør og forsikringsselskap. Hvem skal så gjennomføre de nødvendige vurderingene, beslutte graden av renovasjonsarbeider og ta ansvar for sikkerheten ved videre drift av tavlene?

Partene har alle sine interesser å ivareta her, enten det er driftssikkerhet, garantier eller kostnader ved driftsstopp, teknisk renovasjon eller utskifting / fornying. Beslutning om renovering eller fornyelse må ikke bare være økonomisk forsvarlig i forhold til å erstatte verdiene, men også forsvarlig med hensyn til ansvarsforhold og videre sikkerhet for drift og personell. Det finnes ingen «quick-fix» for havarerte eltavler som var hjertet i et elektrisk anlegg.

Hvordan skal så denne vurderingen gjennomføres? Hvem skal gjennomføre den, og på hvilket grunnlag?

Det er viktig at partene samarbeider i rehabiliteringsprosessen slik at alle interesser kan evalueres opp mot hverandre og slik at økonomiske interesser alene ikke går på bekostning av elsikkerheten, driftssikkerheten og tavlens forventede levetid.

For at vurderinger av skadeomfang, synlig eller ikke synlig, skal kunne utføres på en kvalifisert måte kreves dialog mellom partene, utveksling av kompetanse og et systematisk vurderingsgrunnlag.

Tavleforeningen, som en fagressurs for tavlebransjen, bistår tavleprodusentene med generelle tekniske avklaringer i dialog med de involverte partene og jobber videre med utvikling av en avklarende beskrivelse med tilhørende vurderingspunkter/sjekkliste som et anbefalt hjelpemiddel med tanke på å ivareta sikkerheten for drift og helse over tid på en ensartet måte i hvert enkelt tilfelle.


September 2019
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

Comodo SSL