Styreskap – Automasjonstavler

Skap for styring og automasjonsløsninger er også elektrotavler – med strenge krav til utførelse, verifikasjon og dokumentasjon i samsvar med NEK 439.

Styreskap – Automasjonstavler


Elektrotavler er et omfattende begrep
Når ett eller flere lavspennings koblingsutstyr kombineres med tilhørende utstyr for måling, signalisering, beskyttelse og regulering, utgjør dette alltid en «tavle». Slik sammenstilling med tilhørende ledningsforbindelser og koblinger skal alltid planlegges, utføres, verifiseres og dokumenteres i samsvar med relevante deler av NEK 439, Norm for lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.
Hvis tavler i tillegg utgjør en del av en maskin, skal også relevante krav i NEK EN 60204 ivaretas for implementering av tilleggskrav og opprettholdelse av definert sikkerhetskategori for maskinen.

NEK 439
NEK 439 beskriver konstruksjons- og funksjonskrav for elektrotavler generelt. Kravene bygger på å definere tavlens grensesnitt karakteristikker som uttrykk for tavlens ytelse, tåle- og funksjonsevne under de nettforholdene den installeres i. Bevisstgjøring av tavlens karakteristiske data er derfor er viktig for å synliggjøre at tavlen er konstruert og dimensjonert for aktuelle nettforhold og funksjonskrav.

Automasjonsbedrifter og maskinbyggere produserer ofte styreskap og fordelingstavler i egen regi i stedet for å samarbeide med en utførende tavleprodusent med dokumentert kompetanse for å ivareta normkravene for slikt utstyr.

Ofte blir komponenter for kobling, styring, fordeling og beskyttelse sammenstilt i en kapsling kun med tanke på å ivareta virkemåten i et elektrisk anlegg eller en maskin uten dokumentasjon på tavlen som utstyr og dens samsvar med normative krav og grensesnittkarakteristikker.

Udokumentert sikkerhetsnivå
Udokumentert sikkerhetsnivå er ikke tilstrekkelig hverken for myndighetene eller anleggseiere, og automasjonsleverandører og maskinbyggere må være sitt ansvar bevisst her.
Konstruktører og montører bør oppgradere sin fagkompetanse rettet mot tavleproduksjon.

Jobber du med eltavler?
Ønsker du å lære mer om tavlenormens totale omfang og virkeområder? Velkommen til digitalt kurs 29. juni og 1. juli, fra 09.00 til 12.30 begge dagene.
Meld deg på «Tavlenormen – NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer» her!

Hans-Petter Nybakk,
faglig leder i Tavleforeningen.