Tavleforum 13. desember 2018

100 tavleinteresserte møtte til vår tradisjonelle juleforestilling på Felix

Tavleforum 13. desember 2018

Tavlebransjen samlet igjen medlemmer og bransjens interessegrupper til sitt tradisjonelle førjulsarrangement i FELIX Konferansesenter på Aker Brygge.
På agendaen var et variert, nyttig og aktuelt program for alle med interesse og behov for tavlerelatert kompetanse og oppdatering.

Følgende notat er ikke et utfyllende referat fra Tavleforum men oppsummerer hovedpunktene i foredragene.

Ny revisjon av NEK EN 60204-1 Elektrisk utstyr på maskiner
Det er 12 år siden forrige utgave av NEK EN 60204-1 ble gitt ut. Det er teknologisk utvikling og ambisjon om å gjøre normen lettere tilgjengelig for maskinbyggere og brukere som er hovedmotivet for årets oppdatering som ble gitt ut i norsk utgave tidligere i høst.
Normen omfatter alt elektrisk opplegg og alt elektrisk utstyr i maskinanleggene, inkludert elektronisk og programmerbart utstyr. Tavler på maskiner dekkes også av kravene i NEK EN 60204-1i tillegg til de grunnleggende kravene i NEK 439.

Tavleforum2018 1

Formann i Tavleforeningen, Jørgen Walter, kunne presentere endringsomfanget og nye sikkerhetskrav i en kort gjennomgang hvor det bl.a. ble satt fokus på

 • Nye tiltak for EMC
 • Nye tiltak for beskyttelse mot overstrømmer og skader ved kortslutninger
 • Nye krav til utjevningsforbindelser
 • Nye krav til dokumentasjon

Endringsomfanget og nye sikkerhetskrav tilsier nå at også tavleprodusenter med virksomhet innen maskinanlegg snarest bør anskaffe den nye utgaven og tilegne seg ny kunnskap og forståelse for nye krav.

Oppdatering NEK 400-7-712 Solcelleanlegg
NEK 400 fornyer hver fjerde år og det kan virke som det er nødvendig. Solcelleinstallasjoner har økt betraktelig i volum og vi har til nå hatt et manglende regelverk og manglende erfaringer.

Tavleforum2018 2

NEK 400:2018 inneholder nye føringer for å minimere faremomenter ved bruk av solceller som alternativ strømkilde. Christian Olsen Rendall – Cowi AS redegjorde for de viktigste utfordringene og hvilke hensyn som må tas ved installasjon av solcellepaneler som tilleggsstrømkilde. Bland viktige hensyn ble pekt på bl.a

 • Beskyttelse mot lyn og lysbuer
 • Beskyttelse mot overstrømmer / kortslutninger

De ble hovedsakelig henvist til følgende punkter i NEK 400:

 • NEK 400-7-712 Krav til utforming og beskyttelse
 • NEK 400-5-55 Krav ved parallell drift med andre strømkilder

NEK 400-2018 Filosofi og endringer
I tillegg til å få nye normbestemmelser som vi vi ikke har hatt tidligere, har NEK 400-2018 gjennomgått en omstrukturering. Krav i Kap.4 er flyttet til Kap.5 og normen har et gjennomgående skjerpet fokus på å hindre brann med en rekke anbefalte tiltak.

Morten Halten Eggen som driver egen rådgivervirksomhet og er medlem i NK 64 redegjorde for flere av de nevnte forholdene og gav eksempler på nye presiseringer.

Av stor viktighet for tavleprodusentene gikk Morten også igjennom prinsippene for håndtering av N-leder og hvilke frakoblingskrav som gjelder når installasjonen har flere strømkilder.

Tavleforeningen jobber videre med å utarbeide veiledende praktiske løsningsalternativer ved flere strømkilder og vil om kort tid legge ut til informasjon for våre medlemmer.

NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
Hans Brandtun i REN har vært en trofast bidragsyter i Tavleforum og kunne i år presentere prinsippene og metodene i NEK 399 som nå gjelder for alle bolig- og næringsbygg. REN har utviklet REN Blad 4100 Ver.4 som et utfyllende supplement til normen med et variert utvalg av nyttige illustrasjoner som viser de praktiske løsningene.

3Tavleforum2018 3

Mange tavleprodusenter savner en del absolutte og mer konkrete krav til tilknytningspunktet som ikke fremgår av normen og REN-bladet, men her blir det viktig for tavlebransjen og forstå intensjonen og de overordnede kravene og avklare løsningsvalgene med oppdraggiverne.
Vi anbefaler tavlebransjen å sette seg inn i nye NEK 399 og kjøpe tilhørende REN-blad på www.ren.no

 

Tavleforeningens faglige support

sprsml

Tavleforeningens fokus på kompetanse, kvalifikasjoner gode bransjeløsninger har vært en viktig faktor for tavleprodusenter og andre med behov for tavlerelatert kunnskap.

Foreningen er rustet til å svare for seg og har formalisert en spørsmål/svar-tjeneste for våre medlemmer og for våre samarbeidende aktører i markedet.
Vi mottar 120-150 faglige henvendelser hvert år, og mange av disse er av så generell og viktig karakter for bransjen at de blir lagt ut på våre FAQ-sider.

Konkrete spørsmål om regelverket blir besvart direkte mens spørsmålstillinger som krever intern diskusjon eller avklaring mot annen ekspertise, blir behandlet i et fagpanel på 5 personer.

Faglig leder Hans-Petter Nybakk presenterte eksempler fra FAQ-sidene med gjennomgang av de omforente svarene.

Tavleforeningen oppfordret til flittig bruk av spørsmål/svar-tjenesten med tanke på at
…….hvert spørsmål hever kompetansen i tavlebransjen.


Sikkerheten i tavler starter i beskrivelsen
Tavlebransjen registrerer at tavler ofte er overfladisk eller mangelfullt beskrevet når de settes i ordre. Når ikke risikovurderinger blir utført, blir konsekvensen er at tavler ikke blir tilstrekkelig tilpasset det aktuelle behovet. Tilbyderne velger forskjellige løsningsprinsipper og billigste tilbud har ofte utelatt åpenbare brukerkrav.
Hans-Petter Nybakk redegjorde for og ga eksempler på hvilke sikkerhetsløsninger som kan være aktuelle:

 • Bruk av pluggbare eller uttrekkbare løsninger
 • Seksjonering / tilleggsbeskyttelse
 • Form-løsninger
 • Lysbuevakt eller lysbuevern
 • Lysbuesikre tavler

Det ble lagt vekt på hvor viktig det er at det beskrivende ledd ivaretar byggherrens behov og ønsker og at tavleprodusentens bør avklare tavlearrangement og sikkerhetsløsninger med oppdragsgiver før produksjonsstart.

Tavleforeningen ønsker tettere dialog med rådgiverne om beskrivelse av tavler og ser frem til videre tiltak til fordel for alle parter i verdikjeden.

Brannvarslings- og slukkeanlegg i tavler
Tavleforeningens leder Jørgen Walter, COWI AS, avsluttet Tavleforum ved å stille spørsmålene om krav til brannvarslings- og slukkeanlegg i tavler. Jørgen refererte til kravene i TEK 10/17 om seksjonering og brannceller og til en mer ukjent bestemmelse i NS3960 5.3 hvor det fremgår at i bygg med brannvarslingsanlegg skal alle tavler større enn 1m3 skal ha detektor knyttet til varlingsanlegget. Det fremkom at bl.a. Mattilsynet har fremmet dette kravet i vannrenseanlegg.
Det ble også henvist til en avklaring fra NK64 om at installasjoner ikke trenger beskyttelse mot ytre påvirkning fra slukkeanlegg som løses ut ved brann.
Det ble i tillegg henvist til Elsikkerhet nr, 82 hvor DSB redegjør for at sprinkleranlegg i tavlerom ikke anbefales. Hvis det alikevel anvendes sprinkler i hovedtavlerom, skal tavlen ha beskyttelsesgrad IP54 og rommet skal utstyres med sluk.
Omfanget av kravene i NS 3960 vil bli utredet nærmere og Tavleforeningen vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette.

Avslutning
Et vellykket tavleforum ble avsluttet med informasjon om at vi inviterer til ny nyttig Juleforestilling for tavlefamilien på Felix i desember 2019.

17.12.2018
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 

Comodo SSL