Vi feriet 20-års jubileum

... men hvor var du?

Vi feriet 20-års jubileum

Vi skulle så gjerne vært flere som møtte da Tavleforeningen avholdt sin samling på Gardermoen for et 4-delt arrangement med nyttig og dagsaktuelt innhold:

  • Tavleforum
  • Årsmøte
  • Omvisning på Forsvarets flysamling
  • 20 års jubileumsmiddag

Tavleforum ble denne gangen i sin helhet viet til å introdusere deltakerne for digitaliseringsutviklingen som etter hvert også er i ferd med å nå tavlebransjen. En interessant foredragskjede belyste denne utviklingene med allsidighet og fra flere synsvinkler.

Nelfo integria

Vigdis Sværen, Nelfo / Integra, innledet dagens tema under tittelen Viktigheten av digitalisering. Foredraget belyste status og statistikk vedrørende energiforbruk, det grønne skifte og digitaliseringsutviklingens betydning og utfordring for elektobransjen.
Hun ber tavlebransjen å akseptere at endringer skjer, være forberedt, involver medarbeiderne og bygge nødvendig ny kompetanse. Vi må tørre å feile og en positiv innstilling
Vigdis mente vi på mange måter står over for et valg for fremtiden:
Skal vi nå være de som

  • får nye ting til å skje,
  • ser at ting skjer, eller
  • lurer på hva som skjedde?

Gapit

Gapit AS har høyeste grad fått nye ting til å skje. Svenn Ove Edvardsen omtalte tavlene som viktig brikke og hjertet i installasjonen. Han redegjorde for nye behov i markedet, om økt datainnsamling, instrumentering og datakvalitet.
Svenn Ove oppfordrer tavleprodusentene til å se mulighetene og ikke problemene når nye ting skjer. Vi er inne i et digitalt skifte og markedet presenterer oss for mange nye behov.
Utstyr i tavlene skal samle inn store mengder data som riktig behandlet skal gi kundene nyttige fordeler nye muligheter.
For å lykkes i dette må vi involvere oss som oppdaterte tavleprodusenter. Sammen med god instrumentering, et godt toppsystem og samarbeid med gode integratorer vil vi oppnå fornøyde kunder.

eplan

Rolf-Arne Helle fra Eplan AS satte fokus på mulighetene som ligger i digitalisering av prosjekterings- og produksjonsprosesser. Han gikk igjennom hvilke produksjonsprosesser som med fordel kan automatiseres, bl.a hulltaking, merking og lederforlegning.
I tillegg presenterte Rolf-Arne oss for rasjonaliseringsmulighetene som ligger i virtuell engineering som går ut på å designe en tvilling av tavlen i et 3D system.
Med femtidens krav til kvalitet og økt priskonkurranse mener Elplan at
tavleprodusenter bør sette seg inn hvordan man kan og bør investere riktig for å
opprettholde en konkurransedyktig posisjon i markedet.

KSautomasjon

Stein Kristiansen fra KS Automasjon AS kunne med entusiasme også denne gang være den som setter fokus på regelverk og kompetanse. Aktører må kjenne til ekomloven, elsikkerhetsforskriften, ekomforkriften, autorisasjonsforkriften og EMC-forkriften for å bygge et sikkert ekomnett med kobberkabel eller fiber.
Stein snakket også om protokoller for kommunikasjon på samme språk.
I tillegg til kablet ekomnett satte Stein Kristiansen fokus på sårbarheten i anleggene hvis man utsettes for hacking. Datasikkerhet og hacking er utfordrende, sa Stein, som også anbefaler at tavleprodusenter rikke påta seg metodikk som gir datasikkerhet, utover det å ta bort muligheten for internett tilgang til PCer, servere eller PLSer som blir levert. Beskyttelse mot hacking er kompetansekrevende og oppdragsgiver må kjøper denne tjenesten hos IT-selskap etter behov.

TavlelogoA


Avslutningsvis i foredragskjeden kunne undertegnede stille spørsmålene om digitaliseringsutviklingen skaper et udekket kompetansebehov i tavlebransjen. Hvordan blir fremtiden ivaretatt i skoleverket for morgendagens tavlemontører og hvilke behov får vi for etterutdannelse og nye kurs?
Utdanningsdirektoratet har tatt initiativet til å lage kompetansebeskrivelser for morgendagens tavlemontører og arbeid er gang for å lage nye læreplaner for videregående skoler, Vg1 og Vg2, og Vg3 opplæring i bedrift. Både yrkesbeskrivelser og læreplaner skal avspeile og omfatte alle nye behov.
Tavleforeningen må på sin side vurdere og kartlegge behovene for eventuelle nye kurs og i tillegg sørge for at det etablerte opplæringstilbudet blir tilstrekkelig oppdatert.
--------
Undersøkelser og statistikk viser at bedrifter som har rapportert et udekket kompetansebehov har blitt utsatt for tap av kunder, tap av markedsandel, redusert virksomhet og hindring av vekstutvikling.
Det er derfor viktig at også tavlebransjen inntar en bevisst holdning og går inn i en behovsorientert digital omstilling med de fordelene og mulighetene det innebærer i en grønn, elektrisk og digital fremtid.


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
Tavleforeningen

Comodo SSL