Hvilken bekledning skal til for trygg betjening og servicearbeid i eltavler?

I mange situasjoner i livet er vi vant med å velge antrekk, enten det er for å tilpasse oss i en sosial setting eller beskytte oss mot vær og vind. De fleste av oss er også vant med å forholde oss til bruk av arbeidstøy. Men hvilken bekledning skal til for trygg betjening og servicearbeid i eltavler?


Tavler planlegges, utføres og dimensjoneres for de aktuelle nettforholdene på stedet, og for drift og beskyttelse av utstyr som er tilkoblet. Tavler har derfor nødvendige egenskaper, tilstrekkelig yteevne og nødvendig tåleevne ved feil.

I tillegg skal tavlenes viktige grensesnittkatakteristikker alltid være tilgjengelig i teknisk dokumentasjon.

Til tross for at tavler er bekreftet i samsvar med NEK 439-serien og riktig dimensjonert med korrekt vern-innstilling, kan lysbuehendelser inntreffe. En lysbue oppstår hvis det går en strøm mellom to ledere i luft, og skadeomfanget kan være omfattende både for personell og utstyr. Tavler i standard utførelse i samsvar med NEK 439 gir ikke uten videre tilstrekkelig bekyttelse mot slike lysbuer. NEK 439-serien beskriver heller ingen krav om lysbuetesting av tavler. Enkelte tavlesystemer har imidlertid testede tilleggsløsninger i samsvar med standarden IEC TR 61641, men disse utførelsene blir sjelden beskrevet for vanlige næringsbygg eller anlegg. Innvendige skiller (Form-utførelse) i samsvar med NEK 439-2, vil imidlertid alltid redusere risikoen for at lysbuer oppstår og begrense skadeomfanget hvis en lysbuehendelse allikevel skulle inntreffe.

Hvor farlig kan så potensielle lysbuehendelser være?

Hendelsesenergien ved en lysbue er varierende i forskjellige anlegg og avhengig bl.a. av kortslutningsnivå og vernenes utkoblingstid. Ved høye kortslutningsnivåer og lange utkoblingstider blir hendelsesenergien ved en lysbue høy, med alvorlig risiko for personell.

For å beskytte seg mot hendelsesenergien ved en lysbuehendelse, må man kjenne til hvilke nivå hendelsesenergien er beregnet til. Med kunnskap om hendelsesenergien kan drifts- og service-personell velge egnet personlig beskyttelsesutstyr for gjennomføring av aktuelle arbeidsoppgaver.

Slik FSE-forskriften beskriver, vil personlig beskyttelsesutstyr utgjøre en nødvendig barriere nr. to, for sikker beskyttelse av personell hvis en lysbuehendelse skulle inntreffe.

Det er hendelsesenergien som er bestemmende for valg at bekledning og beskyttelsesutstyr, og med riktig beskyttelsesutstyr (Personal Protection Equipment, PPE) skal betjening, service og vedlikehold av tavler kunne utføres på en trygg måte.

Hendelsesenergien beregnes og oppgis i cal/cm² som er et mål på hvor høy energi som en overflate blir eksponert for i en gitt avstand foran tavlen.

Ved hendelsesenergi i betjeningsavstand fra tavlen er lavere enn 1,2cal/cm², PPE-kategori 0, er dette et nivå som ikke krever lysbuesikker bekledning. For energinivåer og bekledningskategorier gjelder følgende graderinger:

PPE0 < 1,2cal/cm² Krever ikke lysbuesikker bekledning
PPE1 < 4 cal/cm²PPE2 < 8 cal/cm² Anbefales som standard beskyttelsesnivå
PPE3 < 25 cal/cm² Bør risikovurderes sæskilt
PPE4 < 40 cal/cm² Ekstemt høyt farenivå

Nå tavlens hendelsesenergi er kjent, skal følgende kombinasjon av bekledning og utstyr anvendes:

  • Hjelm
  • Lysbuetestet visir
  • Øreklokker
  • Lysbuesikker bekledning
  • Hansker

Arbeidsklær og verneutstyr, med sikker beskyttelse mot lysbuer, skal være testet i samsvar med gjeldende standarder og merket med aktuelt energinivå. Bekledning som er merket for beskyttelse opp til 8cal/cm², PPE2, er anbefalt som en god standard for betjening og service i spenningssatte tavler. Slik bekledning er merket ATPV8 (Arc Thermal Performance Value).

Bekledning som er merket ATPV 8 er trygg bekledning som er lett tilgjengelig for arbeid i tavler med beregnet lysbueenergi opp til 8cal/cm². Mange industribedrifter tilstreber også at tavleanlegg ikke skal ha høyere energinivå enn 8 cal/cm².

Med bekledning merket ATPV8 kan man også gjennomføre arbeidsoppgaver med liten sannsynlighet for lysbuer, i tavler med beregnet lysbueenergi opp til 25 cal/cm². Eksempler på slike arbeidsoppgaver er

  • Visuell inspeksjon
  • Betjening fra front
  • Termografering
  • Arbeid i kabelfelt (>form 2)

Lysbuefenomenets potensielle fare må i tillegg til tavlens merkeverdier informeres på skilt på tavlens front eller på døren til tavlerommet. Informasjonen er helt nødvendig for at drifts- og servicepersonell kan gjøre et trygt valg av lysbuesikker bekledning.

Det er viktig at anleggseiere er bevisste på ansvaret for å kjenne til hendelsesenegien i egne tavleanlegg og sørger for at dette informeres tydelig på skilt i anleggene.
Det vil sette fokus på lysbuefaren og lede personell til å anvende beskyttelse som er testet for det forventede energinivået.

Og med lysbuesikker bekledning som er merket ATPV8, vil drifts- og service-personell være kledd for de fleste anledninger.

Modell sikkerhetsutstyr

 

For ytterligere informasjon og veiledning om lysbuefarer i tavler, anbefales:

VEILEDNING utgitt av nfea: Lysbuerisiko, krav til og bruk av bekledning. Les mer på nefa sine nettsider

TEMAHEFTE utgitt av Tavleforeningen: Lysbuefare i tavler. Gå til temahefte her

 

16.05.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.