Vedtekter

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Norsk Eltavleforening

§ 2 LOKALISERING
Foreningen har sitt sekretariat i Bærum, hvor foreningen har sitt verneting.

§ 3 FORMÅL
Norsk Eltavleforening skal:

 • Være et samlende faglig bransjeorgan for tavlefabrikanter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, bygging og bruk av lavspenningstavler.
 • Arbeide for en enhetlig norsk praksis med hensyn til forståelse av myndighets-krav og gjeldende normer.
 • Aktivt påvirke utviklingen innen elbransjen.
 • Være medlemmenes fellesorgan for prinsipielle faglige avklaringer mot myndigheter og bransjeorgan.
 • Gjennom økt kompetanse påvirke til økt kvalitet og bedre elsikkerhet.

§ 4 FORHOLD TIL LOVGIVNING
Alle aktiviteter i regi av Norsk Eltavleforening skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler, herunder, men ikke begrenset til, konkurranseloven.

§ 5 ORGANISASJON
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.
Foreningen ledes av et styre, jfr. § 12.

§ 6 MEDLEMSKAP
Norsk Eltavleforening har følgende medlemskap:

A-medlemmer med stemmerett:

 • Firmaer som har bygging av elfordelinger som forretningsområde
 • Utstyrsleverandører
 • Rådgivende ingeniører
 • Brukere
 • Myndigheter
 • Testlaboratorium og forskningsinstitusjoner
 • Relevante bransjeorganisasjoner

B-medlemmer uten stemmerett:

 • Offentlige utdanningsinstitusjoner / -kontorer

Medlemskapet registreres på firma/ institusjon med ansvarlig kontaktperson.

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer.
Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til hovedstyret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.


§ 7 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes sekretariatet.
Søknaden avgjøres av foreningens styre.

§ 8 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til sekretariatet 3 måneder før årets utløp. Utmelding kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår.
Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale årskontingenten.

§ 9 ÅRSKONTIGENT
Hvert medlem betaler en årskontigent til foreningen. Årskontigenten for etterfølgende år fastsettes av årsmøtet. Betalt årskontigent er en forutsetning for gyldig medlemskap. Medlemsbedriftene forplikter seg til deltakelse i foreningens fagkomiteer. Årskontigenten skal dekke foreningens drift.

§ 10 STEMMERETT
Hvert A-medlem har en stemme. Medlemmene utøver sin stemmerett gjennom en represen¬tant, hvis navn skal være oppgitt til styret. Fullmakter aksepteres ikke.

§ 11 ÅRSMØTET
Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen 1. mai.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkallelse.
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps.
4. Årsberetning.
5. Godkjenning av regnskap/ revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av årskontigent.
7. Budsjett for kommende driftsår.
8. Valg av styreleder
9. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite.
10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.

Styreleder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt.

Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet.

Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg.
Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning.

§ 12 STYRET
Foreningen ledes av et styre som skal bestå av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges på foreningens årsmøte.

Som styremedlemmer kan velges personer hvis arbeidsgiver er bedriftsmedlem av foreningen eller personer som innehar bedrift der bedriften er medlem av foreningen.

Styret skal ha følgende sammen¬setning:

 • 3 representanter fra tavlefabrikanter
 • 3 representanter fra øvrige grupperinger
 • 1 varamedlem fra tavlefabrikanter
 • 1 varamedlem fra øvrige grupperinger

Varamedlemmene har møterett til samtlige styremøter.

Lederen velges separat, og bør representere tavlefabrikant.

Leder velges for 1 år med automatisk gjenvalg for 1 år, hvis ikke leder gir valgkomiteen beskjed innen 31.12 foregående år. De øvrige velges for 2 år.
Varamedlemmer velges for 1 år. Halvparten av styrets medlemmer skal være på valg hvert år.

Blant styrets medlemmer velger styret nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan meddele prokura.

Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Det føres protokoll fra styrets møter.
Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere foreningens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet.

§ 13 KOMITEER
Fast komite er valgkomiteen.
Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen fremlegger for årsmøtet sitt forslag til kandidater for styreverv og revisor.

Fagkomiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter initiativ/behov.

Medlemsbedriftene forplikter seg til deltakelse i foreningens ulike komiteer, utvalg og grupper.

§ 14 HEDERSPRISER
Foreningen kan utdele hederspriser.
Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administra-sjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

§ 15 FORENINGENS OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for lovfor-slag, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. Ved oppløsning av foreningen bestemmer årsmøtet hvorledes foreningens midler skal disponeres, etter innstilling fra styret.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte.
For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.
Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når Styret finner det nødvendig, eller når minst 80% av medlemmene skriftlig forlanger dette.

Comodo SSL