Kvalifikasjoner og ansvar ved arbeid i tavler som har blitt en del av et elektrisk anlegg

Tavleprodusentenes virksomhetsområde er hovedsakelig å produsere lavspenningstavler for bygg, industri, skip og off-shore. Produksjon og sluttkontroll utføres i tavleverksted og myndighetene har valgt at denne virksomheten ikke er omfattet av kvalifikasjonsforskriften FEK. På tross av dette har Tavleforeningen registrert at medlemsbedriftene i stor grad har personell med fagbrev som tavlemontør eller annet relevant elektrofag med tilleggskompetanse innen tavleteknikk. Denne utviklingen bidrar sterkt til at tavleprodusentene fremstår som en anerkjent og selvstendig bransje med dokumentert fagkompetanse.

Men tavleprodusentene får også i økende grad oppdrag ute i installasjonene etter at tavlene er levert. Det blir fort behov for komplettering, utvidelser, ombygging eller viktig vedlikehold, og tavleprodusentene er alltid de beste til å utføre slik arbeider i tavler selv om de er installert og blitt en del av installasjonen. Elektrotavler er spesialisert utstyr som er prosjektert, bygget og verifisert i samsvar med relevante normer, og installatører og anleggseiere er i liten grad tilstrekkelig kvalifisert til å utføre utvidelser, endringer og vedlikehold i disse. Når tavleprodusenten utfører endringsarbeid, er man også sikret kontinuitet i samsvarserklæringens gyldighet og tavleprodusentens garantier. Endrings- og rehabiliteringsarbeider utgjør derfor et viktig markedspotensial for tavlebransjen i årene fremover.

Oppdrag som utføres på tavler som har blitt en del av et elektrisk anlegg er imidlertid omfattet av forskriften som gjelder for alt arbeid knytet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, FEK. For at tavlevirksomheter ikke ukritisk påtar seg oppdrag i installerte tavler, er det derfor berettiget å stille følgende spørsmål:

  • Er virksomheten kvalifisert til å ta ansvaret for arbeider i installerte tavler?
  • Har servicemontøren kvalifikasjoner for å utføre arbeider i installerte tavler?
  • Har virksomheten rutiner for sikker planlegging og gjennomføring av arbeider i installerte tavler?

 

Virksomhetens kvalifikasjoner og ansvar
Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og installerte tavler skal registreres i Elvirksomhetsregisteret. Faglig ansvarlig skal ha definerte kvalifikasjoner og bestått en særskilt prøve. Tavleprodusenter som ikke tilfredsstiller kravene for registrering i Elvirksomhetsregisteret, kan allikevel påta seg serviceoppdrag på installerte tavler, men som innleid resurs til registrert installatør som står ansvarlig for tiltaket. For utførelse av slike oppdrag må kun benyttes kvalifisert personell med relevant fagbrev.

Tavlemontørens kvalifikasjoner
For alt arbeid i elektriske anlegg og installerte tavler, skal det alltid kun benyttes kvalifisert personell. Det kreves fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for arbeidsoppgavene. Fagbrev som tavlemontør er relevant kvalifikasjon i tillegg til opplæring i til- og fra-kobling, feilretting, FSE og annen relevant spesialkompetanse for arbeid i tavler. Kvalifisert tavlemontør kan være ansatt i samme foretak som er ansvarlig for arbeidet eller innleid fra en tavleprodusent. Dette vil si at tavleprodusenter i stor grad kan tilby og utføre serviceoppdrag, forutsatt at det benyttes personell med fagbrev og at oppdragsgiver er registrert installatør og står hovedansvarlig for arbeidet.

Arbeid i installerte el tavler 2

Ansvar / Rutiner
For tavleprodusenter som ikke er registrert i Elvirksomhetsregisteret blir det meget viktig å opprette rutiner for hvordan serviceoppdrag bestilles, risikovurderes og utføres i samarbeid med registrert installatør som ansvarlig oppdragsgiver. Det er likeledes viktig at installatører eller andre oppdragsgivere er sitt ansvar bevisst og ikke forventer at tavleprodusenter som kompetanseressurs bærer hovedansvaret for slikt arbeid, med mindre tavleprodusenten tilfredsstiller kravene for registrering i Elvirksomhetsregisteret. Ved bestilling av serviceoppdrag på installerte tavler er det viktig at ansvarlig oppdragsgiver og utførende tavleprodusent samarbeider om risikovurdering og planlegging av arbeidet. Når oppdragsgiver er ansvarlig for tiltaket, innebærer dette også å påse at arbeidet utføres av kvalifisert personell med fagbrev. Hvis materielle skader eller personskader oppstår under arbeid i installerte tavler, er det viktig å kunne vise til at ansvarsforhold er avklart forskriftsmessig, at arbeidsprosessen er forskriftsmessig risikovurdert og planlagt, og at arbeidet er utført av kvalifisert personell.

Delt ansvar mellom registrert installatør og utførende tavleprodusent
Installasjonsvirksomhet som engasjerer tavleprodusent for tilleggsarbeider i installerte tavler, må sørge for følgende:

  • Å aktivt ta det faglig ansvarlig for tiltaket
  • Planlegge og risikovurdere tiltaket i samarbeid med utførende tavlevirksomhet
  • Forsikre seg om at utførende tavlemontør har fagbrev og tilstrekkelige kvalifikasjoner

Tavleprodusenten som utfører arbeid i installerte tavler, må sørge for følgende:

  • Benytte tavlemontør med fagbrev
  • Gjennomføre planlegging og risikovurdering i samarbeid med registrert installatør
  • Tydeliggjøre rutinene ved servicearbeider i tilbud, kontrakter og virksomhetsbeskrivelser på hjemmesider og i brosjyremateriell

 

01.10.2021
Hans-Petter Nybakk
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.