Tavleprodusenter må ta sitt ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon om nødvendig vedlikehold av tavler.

Forsømt vedlikehold av tavler i bygg, industri eller annen anleggsvirksomhet, kan forårsake utilsiktet driftsstans og ødeleggelse av utstyr, og utgjør alltid en potensiell fare for drifts- og servicepersonell. Systematisk vedlikehold er nødvendig for å opprettholde forventet og dokumentert sikkerhetsnivå i tavlene og dermed i hele det elektriske anlegget.

Alle tavler for fordeling og styring skal i dag ha utføres og dokumenteres i samsvar med kravene i NEK 439, NEK 400 og EN 60204 for maskiner. På denne måten blir forskriftsbelagte sikkerhetskrav ivaretatt på leverings- og installasjonstidspunktet.
Samsvar med normene innebærer imidlertid også at det ved leveransen gis informasjon om nødvendig vedlikehold, slik at funksjon, kvalitet og sikkerhet i tavlene blir løpende ivaretatt gjennom hele installasjonens levetidlevetid

Selv om kravene om vedlikehold av tavler er gjeldende, blir dette i stor grad forsømt i en ellers «problemfri» driftshverdag. Tilfredsstillende driftsregularitet over lang tid blir en sovepute for planlegging og gjennomføring av kontroller og nødvendige vedlikeholdsarbeider som skal gi sikker drift over tid.

 

Krav til vedlikehold
Dagens sertifiserte tavlesystemer krever i seg selv ikke så omfattende vedlikehold. Systemene har ofte vedlikeholdsfrie løsninger i de faste skinnekoblingene, solide mekaniske løsninger i de pluggbare koblingene og god beskyttelse mot aktuelle ytre påvirkninger.

NEK 439 beskriver imidlertid at tavleprodusenter plikter å levere anvisning om nødvendig vedlikehold av tavler, i tillegg til installasjonsanvisning og driftsinstrukser. Slike vedlikeholds-anvisninger skal baseres på tavle- og komponentleverandørenes spesifikasjoner.

Vedlikeholdsarbeid av tavler, kan dette deles i to grupper:

 • Systematisk og nødvendig inspeksjon og vedlikehold av tavlesystemets skinner, koblinger og bevegelige deler.
 • Systematisk inspeksjon og vedlikehold av funksjonsenheter som vern og koblingsutstyr.

Vedlikehold av tavlesystemet
Vedlikeholdet av tavlesystemet er behovsbasert og spesifisert i systemleverandørens brukerveiledning. Generelt kan følgende hovedpunkter nevnes som eksempler:

 • Visuell inspeksjon
 • Kontroll av berøringsbeskyttelsen
 • Kontroll av kontinuitet og forbindelser i jordingssystemet.
 • Registrere spor etter brann, vann, lynnedslag og lysbuer.
 • Registrere tegn på unormal eller kritisk overtemperatur
 • Termografering
 • Kontroll av moment på skinne/klemme-koblinger hvis behovet er beskrevet.
 • Kontrollere bevegelige deler funksjon og tegn til slitasje.
 • Kontrollere kapsling, tetthetsgrad og kabelinnføringer
 • Rengjøring
 • Fjerning av støv, sot, fett eller andre fremmedlegemer som har trengt inn.

 

Vedlikehold av komponenter i tavla
Vedlikehold av komponentene i tavlen, blir i utgangspunktet beskrevet av den aktuelle utstyrsfabrikant. Følgende hovedpunkter går igjen som standard:

 • Smøring, rensing og funksjonstesting av luftbrytere
 • Mosjonering og funksjonstesting av øvrige komponenter for vern og kobling
 • Utskifting av defekte eller slitte komponenter/deler.
 • Rensing eller utskifting av kontakter
 • Kontroll av spesifisert mekanisk og elektrisk levetid
 • Utskifting til mer moderne komponenter med nyere teknologi.

Vedlikehold av tavlens hovedbryter kan ofte være problematisk i praksis da det i mange anlegg kan det være vanskelig å finne tidspunkt og anledning til å legge denne ut for service. Luftbrytere vil riktig nok som regel ligge stabilt innkoblet i en overskuelig fremtid, selv uten service, men når en feil oppstår og bryteren skal løse ut, er det viktig at vern og mekaniske deler fungere hurtig og korrekt. For å ha tillit til hovedbryternes drifts- og sikkerhetsfunksjoner, må luftbrytere vedlikeholdes i samsvar med den aktuelle fabrikantens spesifikasjoner og ofte av utstyrsleverandørens servicepersonell.

Regelmessig funksjonstesting av vern og koblingsutstyr er viktig både for elsikkerheten og driftsikkerheten. I henhold til fabrikantens anvisninger skal eksempelvis brytere og vern mosjoneres, og jordfeilvern skal funksjonstestes. Frekvensen og hyppigheten skal vurderes på bakgrunn av leverandørkrav og drifts- og miljøforhold. Med eksempelvis månedlig eller årlig mosjonering og kontroll, vil man sikre at vern og koblingsutstyr til enhver tid fungerer når feil oppstår og at utstyret oppnår forventet levetiden.

Eldre tavleanlegg
Eldre tavleanlegg blir ofte utsatt for ukritisk endringer, utvidelser eller ombygginger. Når vedlikehold og ettersyn i tillegg forsømmes i årevis, får tavlene et udokumentert sikkerhetsnivå og vil ikke lenger tilfredsstille sikkerhetskravene som var gjeldene da anlegget ble satt i drift opprinnelig. Tavlene får sterkt redusert driftssikkerhet og personsikkerhet og risikoen for utvikling av lysbuer med betydelig skadeomfang øker betraktelig.

Ansvar
Eier/bruker av elektriske anlegge er alltid ansvarlig for å sørge for gjennomføring av vedlikehold i installasjonen og av tilhørende utstyr. Svært ofte er det allikevel installatøren som bistår med å etablere en forsvarlig vedlikeholds-kalender for anlegget etter anvisning og informasjon fra tavle- og utstyrsprodusentene.
Utstyrsprodusentene beskriver behovet for vedlikehold og tavleprodusenten og installatør må formidle nødvendig informasjon videre til anleggseier.

Utførelse av kontroll og vedlikehold
Systematisk elkontroll og vedlikehold er nødvendig i enhver elektrisk installasjon. Personell for dette skal ha dedikert kompetanse for kontrolloppgaven og gjennomføre kontroll i samsvar med normer som angir kontrollprosedyrer for installasjonen. Disse prosedyrene har imidlertid ikke et dedikert fokus på tilstandskontroll av tavlene og samsvar med de kritiske kravene i tavlenormen NEK 439.
Kontroll og vedlikeholdsarbeider i tavler krever spesialkompetanse og inngående kunnskap om regelverk for tavler og særskilt forståelse for tavlenes grensesnittkarakteristikker som uttrykk for tavlenes ytelses- og tåleevne. Tavleprodusentene er egnet samarbeidspartnerne også for disse oppgavene. Tavleprodusenter og tavlemontører med fagbrev er kvalifisert for veiledning, rådgivning, tilstandskontroll og gjennomføring av nødvendige vedlikeholdsarbeider i tavler.

Sjekkliste for tilstandskontroll av tavler
Som et utfyllende hjelpemiddel og et supplement til normerte kontrollprosedyrer, tilbyr Tavleforeningen en sjekkliste for dedikert kontroll av tavlene som viktige deler av det elektriske anlegget.
En tilstandskontroll iht. nevnte sjekkliste har til formål å utarbeide en statusrapport for tavlenes driftssikkerhet og sikkerhetsnivå rettet mot brann- og personbeskyttelse, samt å ivareta at tavlen er egnet for det formål og de installasjonskriteriene den er installert under.

Vedlikeholdskontroller og bruk av sjekklisten er i tillegg godt egnet som en dokumentert risiko- vurdering før eventuell utvidelse eller ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert i samsvar NEK 439-serien. Kravet om dokumentert risikovurdering fremgår av NEK 400-8-810 og gir god sporbarhet i de tilfeller hvor utvidelse og ombygginge forårsaker reduksjon av sikkerheten i den opprinnelige tavlen,

 

Hans-Petter Nybakk
Faglig leder, Tavleforeningen

 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.