- Utfordringer, krav og ansvar

Nye tavler skal tilfredsstille sikkerhetskrav i Forskrift om elektrisk utstyr og Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet. Tavleprodusentene skal dokumenterer dette ved å bekrefte samsvar med gjeldende standarder, i hovedsak NEK 439-serien, med tillegg av NEK EN 60204-1, hvis tavlen er en del av en maskin.
Tavlens dokumentasjon skal i tillegg gi viktig informasjon om tavlens egenskaper, ytelser og tåleevne, og tavlens grensesnittkarakteristikker skal fremgå på en oversiktlig måte.

Eksisterende tavler som er utført og dokumentert i samsvar med NEK 439-serien
Tavler som er dokumentert iht. gjeldende standarder kan over tid få behov for endringer eller utvidelser avhengig av dynamikken i installasjonen og nye behov. God dokumentasjon og informasjon om tavlens merkeverdier gir rammen for utvidelsesmulighetene og eventuell reservekapasitet. Grensesnittkarakteristikkene og oversikt over utnyttelsesgraden utgjør vurderingsgrunnlaget for avklaring av tavlens endrings- og/eller utvidelsespotensiale.
Når utvidelser/endringer skal gjennomføres, er utførende entreprenør ansvarlig for at tavlen merkeverdier ikke overskrides og at utførelsen gjennomføres i samsvar med standardene som lå til grunn for produksjonen. Det er også viktig at endringer og tillegg utføres i samsvar med tavlesystemets montasjeveiledninger og at samsvar med NEK 439-serien kan verifiseres. Utførende entreprenør skal utstede en samsvarserklæring for tiltaket. Utførende er i tillegg ansvarlig for at tavlens originale kvalitet ikke forringes og at den opprinnelige samsvarserklæringen ikke blir gjort ugyldig.
Når tavler er dokumentert i samsvar med NEK 439-serien, skal også utvidelser og endringer baseres på samme standard. Alt vil da ligge til rette for at tavlens opprinnelige kvalitet ikke forringes og at tavlen fortsatt opprettholder en dokumentert kvalitet.
Utvidelser og ombygging av tavler skal utføres av montør som har relevant fagbrev og tilstrekkelig spesialkompetanse for oppgaven, og registrert installatør skal være faglig ansvarlig for tiltaket.

Eldre tavler uten referanse til NEK 439-serien
For eldre tavler som ikke er dokumentert i samsvar med kravene i NEK 439-serien, vil utvidelser og ombygginger være en betydelig større utfordring. Tavlens egenskaper, ytelse og tåleevne er ofte ikke dokumentert og potensialet for utvidelser og endringer kan være vanskelig å definere. Når tavlen i utgangspunktet ikke er basert på standarder, er det heller ingen klare føringer for hvordan utvidelser og ombygginger skal gjennomføres for at endringsarbeidene ikke forringer tavlens opprinnelige kvalitet.
NEK 400 Kap.8-810 inneholder noen nasjonale tilleggskrav til valg, utførelse og montasje av fordelingstavler som skal benyttes i installasjoner som bygges i samsvar med NEK 400. Kapittelet omhandler også føringer for utvidelser og ombygging av eksisterende tavler som ikke er dokumentert iht. NEK 439-serien. Ved behov for utvidelser eller ombygging av slike tavler, skal en vurdering av følgende forhold dokumenteres:

  • Belastningsevne
  • Temperaturforhold
  • Kortslutningsytelse
  • Dokumentasjon og merking
  • EMC-forhold
  • Personbeskyttelse
  • Brukerkategori


Vurdering av andre relevante forhold skal også dokumenteres, og endringsarbeidene skal ikke redusere sikkerheten ved den opprinnelige tavlen.
Det skal altså gjennomføres en dokumentert tilstandskontroll som grunnlag for å avklare om tavlen har et utvidelsespotensiale, eller om tillegg i installasjonen bør forsynes fra en ny tavle. Det kreves tavlefaglig kompetanse for å ta ansvar for en slik vurdering, og en feilvurdering kan få uheldige konsekvenser for tavlens drifts- og personsikkerhet.
Som hjelpemiddel for tilstandskontroll av tavler, tilbyr Tavleforeningen en sjekkliste (Tavlesjekken) med en tilhørende forklarende håndbok.

Tavlesjekken
Sjekklisten «Tavlesjekken» er ment som et hjelpemiddel for tilstandskontroll av installerte elektrotavler. En tilstandskontroll av tavler har til formål å utarbeide en statusrapport for tavlenes driftssikkerhet og sikkerhetsnivå rettet mot brann- og personbeskyttelse, samt å ivareta at tavlen er egnet for det formål og de installasjonskriteriene den er installert under. Sjekklisten er i tillegg godt egnet en dokumentert risiko- tilstandsvurdering før tavler utvides eller ombygges (ref. krav i NEK 400 kap. 8.810)
Det anses som nødvendig med inngående kunnskap om, og erfaring med el-tavler samt en ikke ubetydelig generell elektrokompetanse for å utføre en slik tilstandskontroll.

Sjekklisten er hovedsakelig bygget opp med tanke på hoved- og fordelingstavler, men lar seg også benytte på for eksempel styretavler. Vær imidlertid oppmerksom på at tavler som er laget for maskinstyring også kommer inn under andre forskrifter og standarder.
Det finnes allerede tilsvarende kontrollprosedyrer for den øvrige installasjonen, men disse har ikke tilstrekkelig fokus på tavlenes tilstand og samsvar med NEK 439. Tavlesjekken anbefales derfor som et supplerende hjelpemiddel for personell som utfører el-kontroll av elektriske anlegg.

 

Hans-Petter Nybakk
faglig leder Tavleforeningen
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.