Eliaden har tradisjonelt blitt en presentasjonsarena for endringer og nyheter i elektrobransjens regelverk, så vel som for produkter, teknologier og tjenester. 

Et prioritert utvalg:

Begrepet norm erstattes av standard

Første nyhet om normer som ligger til grunn for anlegg og utstyr i elektrobransjen, er at begrepet norm nå er besluttet å erstattes med begrepet standard.
Årsaken til endring av terminologien er at det internasjonalt hovedsakelig benyttes standard der vi på norsk har benyttet norm. I prinsippet er standard og norm er i denne sammenhengen synonyme begreper, og en sammenblanding av begrepene vil i en overgangsperiode ikke ha noen praktisk betydning.

Også tavlebransjen må derfor omstille seg og vende seg til daglig bruk av ordet standard i stedet for norm, og det er hovedsakelig standardsamlingen NEK 439 som inneholder gjeldene standard for tavler generelt og for tavler for spesielle formål.


NEK 399

Tredje utgave av «Tilknytningsstandarden», NEK 399:2022, ble frigitt i mars 2022 og erstatter forrige utgave fra 2018. Som tidligere utgaver er standardens intensjon å beskrive utførelsen av tilknytningspunktet og avklare eierforhold, ansvar og plikter. Standardens grunnleggende prinsipper og etablerte prinsipper føres videre, som f.eks.:

  • felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap.
  • etablering av en hovedtavle i næringsbygg som ikke benytter tilknytningsskap
  • etablering av hovedtavle og etter gitte kriterier etasjefordelere i boligblokker

I den nye standarden er det lagt vekt på å ensrette terminologien i samsvar med beslektede standarder, og det gis en utdypende forklaring av de tre adverbene Skal, Bør og Kan.Definisjonen og beskrivelsen av de tre etablerte inntaksmetodene A, B og C viderefører, men standarden suppleres nå med ny inntaksmetode D, som gir føringer for anlegg som forsynes med høyspenning fra 1kV til og med 24kV.Ved Inntaksmetode A er det nå spesifisert differensierte behovsorienterte alternative løsninger som

  • tilknytningsskap med avgrening
  • tilknytningsskap med strømtransformatorer
  • utvidet tilknytningsskap med en integrert fordeling
  • utvidet tilknytningsskap med integrert fordeling og strømtransformatorer

Nytt er også at tilknytningsskapene skal ha 30% reserveplass. Skapenes kortslutningsvern skal være testet etter NEK EN 60898 eller NEK EN 60269-3 som gjelder smeltesikringer for usakkyndig betjening. Kortslutningsvern iht NEK EN 60947 kan benyttes med et deksel som kan fjernes kun ved hjelp av verktøy elle nøkkel og med et varselskilt.

For Inntaksmetode B og C presiseres nå at det er netteiers ansvar å sørge for kortslutningsbeskyttelse av stikkledning eller skinne (metode C) frem til termineringsklemmene i hovedtavlen.

Når det gjelder etasjefordelere beskrives videre at det bør benyttes vern som kan betjenes av ikke-sakkyndige. Hvis dette ikke er mulig, skal vern monters bak et deksel over vernets betjeningsenhet, samt et varselskilt. Det har også kommet inn et krav om at etasjefordelere skal bestykkes med overspenningsvern etter behov/vurdering og samsvar med kravene i NEK 400.

Alle mindre endringer eller nyanseringer er det ikke mulig å ta med i denne lille orienteringen, men det som er vesentlig for tavleprodusenter vil bli rettet opp i vårt temakurs om NEK 399.

 

NEK 400

Utgivelsen av NEK 400:2022 ble gjort til Eliadens høydepunkt, og aldri har en revisjon av en standard fått så mye PR og oppmerksomhet. Standarden ble presentert hver dag, og dagen etter Eliaden holdt NEK et webinar om nye NEK 400 hvor nesten 4000 deltakere logget seg inn.

Tavlebransjen må alltid være oppdatert på endringer i installasjonsstandarden, da denne bl.a. er førende for alt valg av vern og koblingsutstyr i tavler og for løsninger mht. håndtering av N og PE i TN-nett ved en eller flere strømkilder.

Av endingene i nye NEK 400 kan nevnes at den mye omtalte Tolkning 11 av NEK 400:2018 nå er integrert i NEK 400:2022. Tavleforeningen har til nå gjennomført mye informasjonsarbeid for oppklaring av løsningsprinsippene i tavler med flere strømkilder, ref. Tolkning 11. I skrivende stund kan vi imidlertid ikke se at denne integreringen er helt fullstendig, da differensieringen mellom Inntaksmetode B og C og anskueliggjøring av bruk av 3- og 4-polt vern/brytere ikke er medtatt.

Standarden beskriver imidlertid som hovedprinsipp, både i hovedtavler med en eller flere strømkilder, at brytere/overstrømsvern i innkommende nett-tilførsel nå skal være i 3-polt utførelse.Det er ikke krav til frakobling av N-leder i hovedtavelen og 3-polt bryter gir sikker forankring av N-leder til systemjord under alle driftsforhold.

Av andre endringer som vedrører tavleprodusenter kan nevnes at det nå stilles krav til beskyttelse mot interne lysbuefeil i tavler. For tavler med merkestrøm over 800A og ved forventet kortslutningsnivå over 25kA, beskrives et sett med alternative løsninger som skal vurderes for å beskytte mot farer som følge av en intern lysbuefeil. I Kap. 810 beskrives også at der hvor hendelsesenergien (lysbueenergien) blir beregnet, skal denne dokumenteres og synligjøres på skilt ved tavlen.

Kravene til landbruksinstallasjoner er også skjerpet betydelig, og deler av NEK 400 Landbruk er nå tatt inn i NEK 400:2022 kapittel 705. Her finner vi bl.a. belastningsbegrensninger i tavler, krav til reserveplass og grenseverdier for høyeste tillatte temperatur inne i tavler.

Tavleforeningen anbefaler tavlebransjen å tilegne seg kunnskap om alle relevante endringer og tillegg i nye NEK 400:2022

 

NEK 439 Tavlestandarden

NEK 439 har vært gjeldende siden 2013. NEK EN 61439-1 og -2 er imidlertid gitt ut og allerede tatt i bruk i deler av Europa. NEK organiserer nå oversettelsen av disse del-standardene slik at ny NEK 439 kan gis ut på norsk ved årsskiftet 2022/2023. Dagens utgave vil bli trukket tilbake ved utgangen av 2022.

Tavleforeningen reviderer kurset i NEK 439 i løpet av høsten og viser til senere annonsering og informasjon om tidspunkter for nytt kurs i NEK 439. De viktigste endringene vil også bli presentert i et nytt temakurs som blir annonser på ett senere tidspunkt.

10.06.2022
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.