Retningslinjer med alternative løsninger for plassering av nettselskapenes målerarrangement.

REN-bladene gir retningslinjer for utførelse av målepunktet i tavler. For trafomålte anlegg gjelder REN-blad 4002, og siste Versjon 3.5 beskriver reviderte hovedretningslinjer for plassering av målerutstyr og utførelse av målerarrangement. Arrangement for nettselskapets måler, blir alltid vurdert på grunnlag av retningslinjene og prinsippene i REN-blad 4002.

REN-blad 4002 Versjon3.5 beskriver at måler, måleromkobler, måletransformatorer og spenningssikringer til målerkrets, skal være plassert i samme vertikale felt som den bryter/avgang som skal måles.

Der det ikke er fysisk mulig å plassere måleutstyret i samme felt som den bryter/avgang som skal måles, f.eks. når tavlen forsynes med kanalskinner (Inntaksmetode C), skal måler, måleromkobler og eventuelle spenningssikringer til målerkretsen plasseres i tilstøtende felt ved siden av den bryter/avgang som skal måles.

REN blad 4002 tavle

Hovedtavle med målerfelt plassert i samme vertikale felt som inntaksbryteren.

 

På bakgrunn av overnevnte krav, skal altså inntaksfelt konstrueres og arrangeres slik at målerarrangementet plasseres i samme vertikale felt som hovedbryteren / den bryter som skal måles. Ved skinneforsyning til tavlen, vil det pga. omfattende skinnearrangement i inntaksfeltet, være en utfordring å få plass til måler og omkobler i samme vertikale felt som hovedbryteren. Alternativ løsning som beskrives, er å plassere måler, måleromkobler og eventuelle spenningssikringer til målerkretsen i tilstøtende vertikale felt ved siden av den bryter/avgang som skal måles.

Vær oppmerksom på at REN-Blad 4002 Versjon 3.5 også åpner for at måleromkobler nå alternativt kan monteres ved siden av måleren. Som bildet viser, skal måleromkobleren da være i et tilstøtende felt med 200mm høyde og 250mm bredde. Feltet for måler skal ha 400mm høyde og 250mm bredde. Det skal ikke monteres annet utstyr mellom måler og omkobler.

 

REN blad 4002 kobling

Målerfelt med sidemontert måleromkobler.

 

Løsningen med sidemontert måleromkobler kan i større tavler gi bedre plass og tilgjengelighet til målertransformarmatorene mellom målerfelt og inntaksbryter 

Vi håper denne redegjørelsen tydeliggjør retningslinjene i REN-blad 4002 og hvilke alternative løsningers som er tilgjengelig.
I enkelttilfeller hvor retningslinjene ikke lar seg gjennomføre, anbefales å ta kontakt med nettselskapet for avklaring av avvikende løsning og plassering. God identifikasjonsmerking kan være tiltak som i slike tilfeller kan bli et tilleggskrav.

For en helhetlig forståelse av retningslinjene for plassering av målerutstyr i trafomålte anlegg, henviser vi til REN-blad 4002 Versjon 3.5.

 

27.06.2023
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.